Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Antagning via högskoleprov

Kvoten HP är tillgänglig för dem som uppfyller behörighetskraven och har ett (fortfarande giltigt) resultat från högskoleprovet.

Ett bra resultat på högskoleprovet öppnar dock inte bara dörren för antagning via HP-kvoten, som omfattar minst en tredjedel av antagningsplatserna per lärosäte, det kan dessutom spela en avgörande roll för antagningen via andra antagningskvoter.

Till att börja med används högskoleprovet i stor utsträckning inom de lokala, alternativa urvalen som omfattar upp till en tredjedel av antagningsplatserna per lärosäte. Dessutom används högskoleprovet som extra skiljekriterium för nästan samtliga betygskvoters antagningsplatser, för de tillfällen när flera sökande med samma ansökningspoäng konkurrerar om en plats - du kan läsa mer om denna "hp-urskiljning" nedanför.

Det är möjligt att träna sig till ett bättre resultat på högskoleprovet; man vinner mycket på att lära sig hur man ska tänka när man löser uppgifterna.

Högskoleprovet som skiljekriterium

När flera ansökande har samma ansökningspoäng används normalt lottning för att avgöra i vilken turordning de blir antagna.

För att minska inslaget av slump i betygskvoterna kan dock lärosätena välja att först rangordna dem inbördes utifrån deras poäng från högskoleprovet (hp), med innebörden att de som har högre hp-poäng blir antagna före dem som har lägre hp-poäng. Om flera ansökande har samma ansökningspoäng och samma hp-poäng blir det dock slumpen som avgör vem av dem som blir antagen först.

Samtliga lärosäten tillämpar antagning med hp-urskiljning för samtliga antagningsplatser i samtliga betygskvoter, inklusive BF, med undantag för Göteborgs Universitet där bara hälften av platserna per kvot omfattas av hp-urskiljningen.

Betygskvoterna berörs främst av hp-urskiljningen vid ansökningspoäng som är vanliga att ansökande har; poängskikt där det bara finns en ansökande påverkas inte alls medan hp-urskiljningen kan spela en mycket avgörande roll vid poängskikt där det finns många ansökande.

Betygskvoter som kännetecknas av att det finns många ansökande med maximal ansökningspoäng berörs särskilt mycket av hp-urskiljningen. BF-kvoten är det främsta exemplet på en sådan kvot, eftersom det finns många ansökande med 4,0 som folkhögskoleomdöme men bara ett fåtal BF-platser att konkurrera om. BII-kvoten (och den gamla BG-kvoten) har historiskt också kännetecknats av detta men i takt med att antalet ansökande med 22,50 sjunker utvecklas BII-kvoten mot att fungera mer som i föregående styckes beskrivning.

I betygskvoternas antagningstabeller anges "0,00" när den sist antagne i ett urvalsstegs hp-urskiljning inte har någon hp-poäng.

Fakta om högskoleprovet

Högskoleprovet ges två gånger per år och resultatet från ett prov är giltigt i fem år. Vid ansökan till högre utbildning används det bästa uppnådda resultatet som fortfarande är giltigt.

Den senaste versionen av högskoleprovet började användas under höstterminen år 2011. Den består av fler provdelar och är även uppdelat i två halvor; en med matematiska uppgifter och en med språkliga uppgifter. Maximal poäng per provhalva är 80 poäng. Som jämförelse bestod det gamla högskoleprovet av 80 språkliga uppgifter och 42 matematiska uppgifter, vilket skadade högskoleprovets duglighet som urvalsinstrument till matematiskt intensiva utbildningar.

Antal provdeltagare

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur antalet provdeltagare har utvecklats över tiden.

Normering och poängfördelning

Gränserna för olika normerade poäng bestäms genom statistisk analys av de utprövningsuppgifter som ingår vid provtillfällena. Analysen tar hänsyn till olika egenskaper hos provdeltagarna, till exempel akademisk erfarenhet.

Gränserna bestäms alltså inte av hur stor andel av deltagarna som uppnådde vissa poäng. Tanken med normeringssystemet är snarare att svårighetsgraden för en viss normerad poäng inte skall bero på vilka som råkar skriva provet vid ett tillfälle, vilket hade varit fallet ifall det var bestämt på förhand att en viss andel av deltagarna skulle få en viss poäng.

I styckena nedanför kan du se hur normeringsgränserna har utvecklats över tiden.

De två provhalvorna normeras var för sig; den sammanlagda poängen motsvarar genomsnittet av deras normerade poäng.

Normering: verbal del

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur normeringsgränserna har utvecklats för den verbala provdelen. Våren 2012 ströks 4 läckta uppgifter och den maximala poängen var därmed 76 poäng.

Normering: kvantitativ del

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur normeringsgränserna har utvecklats för den kvantitativa provdelen.

Poängfördelning

Både antalen och andelarna av provdeltagare som får en viss poäng varierar från provtillfälle till provtillfälle, beroende både på hur många det är som skriver provet och på vilka det är som skriver provet.

Höstterminen 2011 och vårterminen 2012 avrundades resultatet uppåt till en decimal men från och med hösten år 2012 används två decimaler.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur många som har fått olika normerade provpoäng vid respektive provtillfälle.

Gamla högskoleprovet

Det gamla högskoleprovet bestod av 122 uppgifter fördelade på fem provdelar: ORD (ordförståelse: 40 poäng), LÄS (läsförståelse: 20 poäng), ELF (engelsk läsförståelse: 20 poäng), DTK (diagram, tabeller och kartor: 20 poäng) samt NOG (matematisk logik: 22 poäng).

Normering

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur normeringsgränserna utvecklades för det gamla högskoleprovet.

Poängfördelning

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur många som har fått olika normerade provpoäng vid respektive provtillfälle.

Ansökande och antagna

HP-kvoten slogs ihop med HA-kvoten höstterminen år 2008. Umeå Universitet hade inte någon kvot för högskoleprovet före höstterminen år 2009.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökningar inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningspoäng

Så läser du antagningstabellerna

För att se statistiken från äldre antagningstillfällen behöver du bara bläddra till höger i tabellerna.

"varav andel antagna"

Detta avser andelen antagna bland dem som hade den lägsta poäng som krävdes för antagning. Personer som i urval 1 eller urval 2 ströks från listan över ansökande, till exempel på grund av att de antogs till ett högre rangordnat alternativ, har inte räknats med.

"varav andel antagna eller erbjudna"

Detta motsvarar "varav andel antagna", plus alla som erbjöds reservintag - oavsett om de tackade ja eller nej till platsen.

"totalt reservnummer från urval 1"

Detta anger den sist reservintagnes reservnummer vid urval 1. Det skiljer sig från summan av de föregående reservnumrena i den utsträckning som reserver, med bättre placering än den sist antagne, tackade nej till sina platser inför urval 2.

Färgkoder i tabellerna

mer information visas om du pekar på rutan
information saknas
ingen antogs / möjligheten användes inte
kvoten fanns inte / möjligheten fanns inte

Antagningstabeller


Karolinska Institutet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
1,651,701,651,701,651,751,751,751,751,801,801,851,801,851,751,801,801,801,801,901,901,901,901,901,902,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,00
varav andel antagna
6%13%52%60%25%28%98%15%47%26%29%20%76%48%27%15%100%7%26%90%61%15%34%8%14%73%67%28%53%17%25%16%36%15%35%24%33%26%50%24%41%23%
Urval 2, reservnummer från urval 1
18374252016101720165151511814
vilket motsvarade gränsvärdet
1,601,651,651,651,651,751,701,751,751,801,801,851,751,851,751,801,751,801,801,801,901,901,901,901,902,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,00
varav andel antagna
3%24%66%10%71%69%15%54%94%67%47%84%8%94%61%42%77%25%43%5%87%28%75%35%33%89%69%38%67%42%44%21%44%33%53%40%58%42%70%55%75%41%
Reservintag, reservnummer från urval 2
5 9 18211924161814111665
totalt reservnummer från urval 1
22 19
vilket motsvarade gränsvärdet
1,75 1,70 1,701,801,801,801,801,901,801,901,901,901,902,002,002,002,002,002,002,00
varav andel antagna eller erbjudna
19% 3%


Lunds Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
1,651,751,701,751,701,751,751,801,801,851,801,851,801,851,801,851,751,901,801,901,801,901,801,901,801,901,902,001,902,002,002,002,002,002,002,001,901,902,002,002,002,00
varav andel antagna
91%59%73%26%69%14%46%11%90%74%65%77%26%79%97%71%11%94%60%82%4%45%23%79%16%45%18%59%9%37%59%37%64%35%55%45%10%2%94%45%68%33%
Urval 2, reservnummer från urval 1
11513971278141915101167
vilket motsvarade gränsvärdet
1,701,701,751,701,751,751,801,751,801,751,801,801,801,751,801,701,801,801,901,801,901,801,801,801,901,902,001,902,002,002,002,002,002,002,001,901,901,902,002,002,00
varav andel antagna
11%88%87%100%53%89%43%19%39%32%31%59%14%31%11%20%9%97%100%9%74%49%2%33%92%42%94%35%87%72%60%74%58%80%63%42%13%14%93%93%57%
Reservintag, reservnummer från urval 2
123 513715522241381319232720231211312311151416
totalt reservnummer från urval 1
2618 2534193520546028232933
vilket motsvarade gränsvärdet
1,651,70 1,751,701,801,751,801,701,751,751,801,701,801,701,801,701,801,801,801,701,801,801,801,801,901,902,002,002,002,002,00
varav andel antagna eller erbjudna
33%4% 87%38%76%90%67%16%18%11%36%4%79%


Uppsala Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
1,601,701,651,751,701,751,701,751,751,801,751,801,751,801,701,801,751,801,801,801,801,901,801,901,801,901,902,001,902,002,002,002,002,002,002,001,902,001,902,002,002,00
varav andel antagna
6%17%26%100%100%41%48%63%42%69%21%4%13%21%2%54%95%17%35%4%5%25%12%57%14%23%12%58%11%37%74%32%89%38%80%50%3%83%18%43%71%44%
Urval 2, reservnummer från urval 1
2830121538284212423231419293316
vilket motsvarade gränsvärdet
1,601,651,651,701,651,701,701,701,751,751,751,801,751,801,701,801,701,801,801,801,801,901,801,901,801,901,902,001,901,902,002,001,902,001,902,001,901,901,902,001,902,00
varav andel antagna
69%19%65%42%79%23%57%7%96%28%74%33%43%58%28%87%18%40%77%14%23%61%42%100%35%59%28%75%38%7%94%65%13%65%4%88%35%17%68%79%16%83%
Reservintag, reservnummer från urval 2
1 1221316231640362524131519199241384
totalt reservnummer från urval 1
13 404122526337
vilket motsvarade gränsvärdet
1,65 1,701,801,751,801,701,751,701,801,701,801,801,801,801,801,801,801,901,901,901,902,002,001,902,00
varav andel antagna eller erbjudna
70% 7%92%48%95%63%55%


Göteborgs Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
1,551,651,601,701,651,701,701,751,751,801,751,801,801,801,751,801,751,801,801,901,801,901,801,901,801,901,902,001,902,002,002,002,002,002,002,001,901,90 2,00 2,00
varav andel antagna
10%45%2%30%74%44%89%92%95%89%52%44%83%26%100%52%67%26%43%85%9%30%10%61%6%19%24%77%6%43%57%43%81%43%67%50%6%6% 56% 45%
Urval 2, reservnummer från urval 1
22335623342271717132322203022
vilket motsvarade gränsvärdet
1,551,601,601,701,601,651,651,701,701,751,751,801,751,801,701,751,701,801,801,801,801,901,801,901,801,901,901,901,902,001,902,001,902,001,902,001,901,90 2,00 2,00
varav andel antagna
48%32%9%45%28%21%29%9%36%40%100%90%55%79%23%22%15%45%77%1%21%50%35%86%20%44%63%7%21%89%7%80%17%64%5%62%64%22% 88% 70%
Reservintag, reservnummer från urval 2
161614341327403323229 2010341010252 2
totalt reservnummer från urval 1
37453580416910674
vilket motsvarade gränsvärdet
1,701,701,701,701,701,751,651,701,701,801,701,801,801,901,801,801,701,901,801,901,901,90 2,001,902,00
varav andel antagna eller erbjudna
81%2%32%11%5%63%18%32%


Linköpings Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
1,551,601,601,651,601,651,651,701,701,751,701,751,751,801,701,751,701,801,801,801,801,901,801,901,801,901,902,001,902,002,002,001,902,002,002,002,002,001,902,002,002,00
varav andel antagna
25%25%50%30%32%17%26%46%86%71%15%18%71%41%22%42%26%29%61%11%13%53%17%83%5%43%21%93%16%62%80%41%2%32%67%39%67%44%3%19%36%13%
Urval 2, reservnummer från urval 1
232 42 8247102111311
vilket motsvarade gränsvärdet
1,551,60 1,65 1,651,701,701,751,751,801,701,751,701,801,701,801,801,801,801,801,801,801,901,901,901,901,902,001,901,901,902,002,002,001,902,002,002,00
varav andel antagna
64%40% 100% 2%19%27%39%80%84%54%89%55%48%6%15%33%2%53%11%13%8%47%15%33%5%12%92%31%9%31%69%100%80%10%38%57%25%
Reservintag, reservnummer från urval 2
1818402213212541261021103013392927
totalt reservnummer från urval 1
3748614323487274
vilket motsvarade gränsvärdet
1,651,701,651,701,701,751,651,701,651,801,701,801,801,801,701,801,801,801,901,901,901,901,901,901,901,90
varav andel antagna eller erbjudna
29%68%14%3%11%43%16%64%


Umeå Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
Urval 1, gränsvärde
1,501,601,551,601,601,651,651,701,651,701,701,701,701,751,701,751,701,801,701,801,801,901,801,80
varav andel antagna
4%96%18%14%71%58%97%97%21%76%87%2%16%61%55%85%46%69%14%36%25%76%43%13%
Urval 2, reservnummer från urval 1
20341017164191281691812352915
vilket motsvarade gränsvärdet
1,501,551,551,601,551,601,601,651,651,651,651,701,701,701,651,701,651,701,701,801,801,801,701,80
varav andel antagna
31%33%31%40%2%23%9%14%39%8%6%24%34%29%20%23%10%7%26%66%46%10%6%26%
Reservintag, reservnummer från urval 2
8 1022222120482215172717181827
totalt reservnummer från urval 1
21 214742735091
vilket motsvarade gränsvärdet
1,55 1,651,701,701,701,651,651,651,701,701,701,801,801,701,80
varav andel antagna eller erbjudna
44% 23%65%72%71%70%45%


Örebro Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
Urval 1, gränsvärde
1,551,601,601,601,601,651,651,701,651,701,701,751,701,751,701,701,701,801,701,801,80
varav andel antagna
73%64%95%8%54%59%48%84%27%51%59%90%20%41%51%18%48%85%7%36%19%
Urval 2, reservnummer från urval 1
85 1620 5 5121221911
vilket motsvarade gränsvärdet
1,551,60 1,601,601,60 1,70 1,701,701,701,751,701,701,701,701,701,801,80
varav andel antagna
89%85% 12%69%4% 96% 70%10%22%100%92%33%86%7%16%48%44%
Reservintag, reservnummer från urval 2
1219111113253016152925
totalt reservnummer från urval 1
234015374252
vilket motsvarade gränsvärdet
1,651,701,701,701,651,701,651,701,701,701,70
varav andel antagna eller erbjudna
2%41%38%18%28%77%