Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Antagning till läkarprogram i Sverige

På den här sidan och dess undersidor hittar du allt du behöver veta om antagningen till de svenska läkarprogrammen.

På sidan Tidigare antagningskvoter finns motsvarande information för gamla antagningskvoter som inte längre används.

(OBS! Informationen på denna sida gäller inte vid uppdragsutbildning; där bestämmer beställaren vem som ska gå utbildningen.)

Källor till antagningsstatistik

Urval 1 och 2: Universitets- och Högskolerådet (även beställningar)
Reservintaget: kontakt med de respektive lärosätena
Lokala urval: kontakt med de respektive lärosätena

Behörighet till läkarprogrammet

För att kunna ansöka till de svenska läkarprogrammen måste man uppfylla både den grundläggande behörigheten till högre studier och den särskilda behörigheten till läkarprogrammen. Information om den grundläggande behörigheten (och annat) finns på antagning.se.

Den särskilda behörigheten för läkarprogrammet kräver att man har betyget "Godkänd" eller bättre i nedanstående kurser, alternativt att man kan visa upp intyg på att man besitter kunskaper som motsvarar dem:

De lägre kurserna inom dessa ämnen behövs inte för att uppfylla den särskilda behörigheten.

Intyg utan betyg räknas inte för behörigheten. Sådana kan fås genom att för egna pengar köpa kurser från privata gymnasiala vuxenutbildningar (kurser från dessa som köpts av komvux räknas dock). För att få ut ett betyg kan du då vända dig till din kommun och ansöka om prövning.

Allvarlig brottslighet utgör inte ett hinder för att bli antagen men kan försvåra eller förhindra legitimationsprocessen efter läkarexamen.

Basår

Naturvetenskapliga basår kan användas för att uppfylla den särskilda behörigheten. Typen av basår avgör ifall ditt gymnasiala betygsgenomsnitt påverkas. Det finns tre typer av basår:

Matematik 5 kan påverka betyget efter Matematik 4 via basår.

Ansökan och antagning

Ansökningar skickas till Universitets- och Högskolerådet (UHR) via sajten antagning.se. Observera att du inte behöver uppfylla behörighetskraven när du skickar in din ansökan, det räcker med att du gör det någon gång före det sista kompletteringsdatumet (infaller mellan det sista ansökningsdatumet och det första urvalet).

När du ansöker till läkarprogram via UHR så ansöker du automatiskt via samtliga nationella antagningskvoter som finns representerade och som du har behörighet till (gymnasiebetyg, folkhögskolebetyg och högskoleprov).

Ifall du vill försöka bli antagen via en lokal kvot så måste du dessutom, utöver att ansöka till läkarprogrammet via UHR, även skicka in en speciell ansökan till det aktuella lärosätet.

Rangordning

Efter det sista ansökningsdatumet kan du inte längre byta placeringar i din rangordningslista, bara radera alternativ, så tänk noga igenom din rangordning av lärosätena innan du skickar in din ansökan.

Din rangordning av olika lärosäten påverkar INTE den placering du får hos dem. Den ENDA effekt som rangordningen har är att antagning till ett lärosäte i urval 1 eller urval 2 automatiskt stryker dig från lägre rangordnade alternativ. Det enda som du behöver ta hänsyn till när du rangordnar dina alternativ är i vilken ordning du föredrar dem.

Urvalsprocessen

Efter det sista kompletteringsdatumet sker antagningen i tre steg: urval 1, urval 2 och reservintaget.

OBS! Du kan INTE byta antagningsplats med andra ansökande. Denna regel finns till för att förhindra missbruk av antagningssystemet och är inte förhandlingsbar. Efter att du har läst minst en termin vid ett lärosäte är det dock möjligt att byta till ett annat lärosäte, åtminstone i teorin.

Urval 1

Urval 1 är den första och preliminära antagningsrundan. För att behålla de placeringar som man får i urval 1 måste man aktivt anmäla att man gör det.

Urval 2

Urval 2 är den andra och definitiva antagningsrundan. Om ingenting annat meddelas så krävs det inte någon aktiv anmälan för att behålla de placeringar som man får i urval 2. Man måste dock fortfarande närvara vid uppropet eller meddela förhinder för närvaro.

OBS! Ifall man ändrar sig och inte vill behålla en antagningsplats som man har i urval 2 så skall man anmäla det till lärosätet. Ju tidigare det görs, desto tidigare kan lärosätet erbjuda platsen till en reserv - och ju tidigare denne får glädjebeskedet, desto enklare blir det för denne att hinna ordna med resa, flytt och boende.

Reservintaget

Reservintaget används för att fylla ut platser som blivit vakanta, till exempel på grund av att antagna avsäger sig sina platser eller beviljas uppskjuten studiestart. Reservintaget kan ibland börja redan före terminsstarten och pågår ofta ett par veckor in i terminen.

Uppskjuten studiestart

Ifall det skulle hända någonting som innebär att man inte kan påbörja sin utbildning vid det tänkta tillfället så är det möjligt att ansöka hos lärosätet om uppskjuten studiestart, det vill säga att man får påbörja sina studier vid ett senare tillfälle utan att man behöver lyckas bli antagen ännu en gång. Exempel på vanliga skäl för beviljad uppskjuten studiestart är graviditet eller sjukdom.

Ansökande och antagna

Detta stycke innehåller statistik över olika antal - antal ansökande, antal behöriga, antal antagna samt även antal 19-åringar. Syftet med detta är att redogöra för de kvantiteter som avgör hur svår konkurrensen om platserna är vid antagningen till de svenska läkarutbildningarna.

Antal ansökande

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du läsa av antalet ansökande i första hand samt de totala antalen ansökningar respektive antalen behöriga ansökningar (vid urval 1) till läkarprogram i Sverige. Tänk på att det totala antalet ansökningar, respektive antalet behöriga ansökningar, visar antal ANSÖKNINGAR och att en person kan göra flera sådana. För antalet ANSÖKANDE INDIVIDER är antalet förstahandsansökningar ett bättre mått, med reservation för att det inte inkluderar dem som har någonting annat än ett läkarprogram som sitt förstahandsval.

OBS!
Vårterminerna 2001 och 2002 skedde all antagning till Göteborgs Universitets läkarprogram genom lokala urval. Därutöver antogs även några studenter till höstterminerna via de lokala urvalen. Summorna för antalet ansökande via UHR blir därför något lägre än vad de annars hade varit.

Antal antagna per lärosäte

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa antalet nyantagna läkarstudenter enligt urval 1 respektive urval 2 samt hur många nybörjare som blev antagna i slutändan.

Antalet nybörjare inkluderar inte personer som tidigare har studerat vid något läkarprogram inom Sverige, inte ens om de börjar om från termin 1. Läkarstudenter som byter från utlandet till Sverige kan däremot räknas som "nybörjare", även om de börjar på en högre termin.

(OBS! Vårterminerna 1998-2002 gjordes antagning till Göteborgs Universitets läkarprogram genom lokala urval. Därutöver antogs även några studenter till höstterminerna via de lokala urvalen.)

Antal antagna per kvot

Hur många platser som finns tillgängliga per kvot beror i första hand på lärosätenas egna preferenser. Minst en tredjedel ska gå till betygskvoterna (gymnasiebetyg och folkhögskoleomdöme), minst en tredjedel ska gå till högskoleprovskvoten och högst en tredjedel får gå till lokala urvalskvoter.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet antagna i urval 1 och urval 2 för de olika antagningskvoterna.

Gymnasiekullar kontra nyantagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du jämföra utvecklingen av antalet 19-åringar (indikerar storleken på gymnasiekullarna) med antalet nya läkarstudenter på läkarprogrammet. Detta ger dig en vink om hur konkurrensen om platserna på läkarprogrammet sannolikt kommer att utvecklas i framtiden.

Antalet nya läkarstudenter redovisas enligt vänster y-axel, antalet 19-åringar enligt höger y-axel. Observera att den högra y-axeln har exakt 100 gånger större antal, vilket innebär att när båda kurvorna har samma höjd är antalet nya läkarstudenter lika stort som 1 % av antalet 19-åringar.