Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Antagning via gymnasiebetyg

Kvoterna BI och BII är tillgängliga för dem som uppfyller behörighetskraven och har ett fullständigt betygsdokument från en gymnasieskola.

Tillgång till gymnasiebetygskvoter

Man konkurrerar i alla betygskvoter som man kvalificerar sig till.

För att få tillgång till kvoten BI måste man uppfylla grundläggande och särskild behörighet redan i sitt slutbetyg.

För att få tillgång till kvoten BII krävs kompletteringar efter slutbetygets utfärdande.

Platser per gymnasiebetygskvot

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet antagna i urval 1 och urval 2 för de olika gymnasiebetygskvoterna sedan höstterminen år 2010. Kvoten för utländska gymnasiebetyg har dock utelämnats. De nuvarande gymnasiebetygskvoterna föregicks av en ensam kvot för gymnasiebetyg.

Svenska gymnasiebetyg

I diagrammet nedanför kan du se vad olika avgångsbetyg från linjegymnasiet (skala 1-5) konverteras till vid omräkning till den nuvarande 20-skalan.

Kompletteringar

Hur kompletteringar fungerar generellt kan läsas via ovanstående länkar. Det finns dock några förtydliganden som kan vara bra att känna till.

Kompletteringar med lägre kurser inom samma ämnen som behörighetskurserna sänker inte ditt genomsnitt.

Om Matematik 4 läses in via basår kan Matematik 5 påverka betygsgenomsnittet eftersom behörigheten i första hand kontrollerar vilka gymnasiala kurser som man har läst. Kursen Matematik 5 blir behörighetsgivande, och påverkar därmed betygsgenomsnittet, om man saknar kursen Matematik 4 - även om man har andra intyg för motsvarande kunskaper.

Meritpoäng

Hur meritpoäng fungerar generellt kan läsas via ovanstående länkar. Det finns dock några förtydliganden som kan vara bra att känna till, exempelvis att basår vid folkhögskola eller universitet inte ger meritpoäng.

Nya gymnasiebetyg (skala E-A), från år 2014 och framåt

Äldre gymnasiebetyg (skala G-MVG), före år 2014

Mellanårsbetyg (skala 1-5), år 1995-1996

Mellanårsbetyg medger tillgodoräknande av meritpoäng.

Linjegymnasiebetyg (skala 1-5), före år 1995

Äldre gymnasiebetyg ger inte meritpoäng för kurser. Istället ges minst 0,50 i meritpoängskompensation utifrån betygsgenomsnittet.

I diagrammet nedanför kan du avläsa meritpoängskompensationen vid olika betygsgenomsnitt.

International Baccalaureate

International Baccalaureate har, till skillnad från de flesta andra gymnasiala betyg, en särskild omräkning till den svenska betygsskalan.

Dessutom ges meritpoäng, snarare än meritpoängskompensation.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se vilka svenska betyg som olika IB-betyg motsvarar, enligt gällande konverteringsskala år 2014.

European Baccalaureate

European Baccalaureate (EB) har, i likhet med International Baccalaureate, en särskild omräkning till den svenska betygsskalan och meritpoäng som baseras på vilka kurser som har lästs (istället för meritpoängskompensation).

Omräkningen av EB-betyg till den svenska betygsskalan är relativt invecklad och kan inte presenteras genom ett diagram. För närmare detaljer, se Universitets- och högskolerådets författningssamling.

Utländska gymnasiebetyg

Från höstterminen år 2010 till vårterminen år 2012 hade utländska gymnasiebetyg en separat betygskvot, BIII. Den är numera avskaffad och de stora betygskvoterna, BI och BII, är öppna för utländska gymnasiebetyg.

Först beräknas ett preliminärt medelvärde som även bestämmer storleken på meritpoängskompensationen. Sedan beräknas ett totalt medelvärde utifrån kompletteringar av det preliminära medelvärdet. Slutligen adderas meritpoängskompensationen (som alltså inte påverkas av kompletteringar).

Konvertera till svenska betygsskalan

För att räkna ut det preliminära betygsvärdet för ett utländskt betyg, se UHR:s omräkningsfunktion till höger. Du kan även använda nedanstående knappar för att visa diagram över konverteringsskalan. Observera att vissa länders gymnasiebetyg har konverteringsskalor som beräknas utifrån ett snävare intervall av medelvärden. Knapparna ställer in de värden som gäller för olika länder (inskrivna sommaren år 2016).
är betygsskalans lägsta värde
är betygsskalans högsta värde
är det lägsta använda medelvärdet
är det högsta använda medelvärdet
är antalet steg som ska visas i diagramserien

Meritpoängskompensation

För utländska betyg ges inte meritpoäng för specifika kurser. Istället ges "meritpoängskompensation" som beräknas utifrån det preliminära betygsvärdet.

I diagrammet nedanför kan du avläsa meritpoängskompensationen vid olika preliminära betygsvärden.

Kompletteringar

Det är möjligt att förbättra sitt betygsvärde med kompletteringar. Det kompletterade betygsvärdet, meritpoängskompensationen ej medräknad, kan dock inte höjas bortom den svenska betygsskalans maximum 20,00.

Man kan inte förbättra meritpoängskompensationen; den baseras alltid på det preliminära betygsvärdet utan kompletteringar. För den som inte börjar med ett högt betygsvärde kan det därför vara omöjligt att bli antagen via betygskvoterna även med maximala kompletteringar. Då kan alternativ vara att istället gå en hel svensk gymnasieutbildning via Komvux eller att arbeta sig till en bra poäng på högskoleprovet för att försöka bli antagen via lokala urval eller via högskoleprovskvoten.

Vilken kvot hamnar man i?

Man kan komplettera behörigheten med kurser i svenska utan att det medför BII-placering.

Vilka kompletteringar påverkar betygsgenomsnittet?

Behörighetsgivande kurser räknas alltid med i genomsnittet. För övriga gäller att endast vissa kurser räknas med i betygsgenomsnittet.

Kursen får inte vara av en lägre nivå än kursen med den högsta nivån inom samma ämne i det utländska gymnasiebetyget.

Hur många kurspoäng krävs för att nå ett visst betygsvärde?

Betygsvärdet efter kompletteringar beräknas enligt en ekvation. Hur många kurspoäng som man måste läsa in med högsta betyg (A eller 20,00) för att gå från ett preliminärt betygsvärde till ett annat, önskat betygsvärde kan då beräknas enligt nedan:

kurspoängA = (öb - pb) * 2500 / (24 - öb)
öb = önskat betygsvärde
pb = preliminärt betygsvärde

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa sambandet mellan antalet lästa kurspoäng med högsta betyg (20) och resulterande betygsvärde vid kompletteringar utifrån olika preliminära betygsvärden. Glöm inte att addera meritpoängskompensationen efter avläsningen!

Högskoleprovet som skiljekriterium

När flera ansökande har samma ansökningspoäng används normalt lottning för att avgöra i vilken turordning de blir antagna.

För att minska inslaget av slump i betygskvoterna kan dock lärosätena välja att först rangordna dem inbördes utifrån deras poäng från högskoleprovet (hp), med innebörden att de som har högre hp-poäng blir antagna före dem som har lägre hp-poäng. Om flera ansökande har samma ansökningspoäng och samma hp-poäng blir det dock slumpen som avgör vem av dem som blir antagen först.

Samtliga lärosäten tillämpar antagning med hp-urskiljning för samtliga antagningsplatser i samtliga betygskvoter, inklusive BF, med undantag för Göteborgs Universitet där bara hälften av platserna per kvot omfattas av hp-urskiljningen.

Betygskvoterna berörs främst av hp-urskiljningen vid ansökningspoäng som är vanliga att ansökande har; poängskikt där det bara finns en ansökande påverkas inte alls medan hp-urskiljningen kan spela en mycket avgörande roll vid poängskikt där det finns många ansökande.

Betygskvoter som kännetecknas av att det finns många ansökande med maximal ansökningspoäng berörs särskilt mycket av hp-urskiljningen. BF-kvoten är det främsta exemplet på en sådan kvot, eftersom det finns många ansökande med 4,0 som folkhögskoleomdöme men bara ett fåtal BF-platser att konkurrera om. BII-kvoten (och den gamla BG-kvoten) har historiskt också kännetecknats av detta men i takt med att antalet ansökande med 22,50 sjunker utvecklas BII-kvoten mot att fungera mer som i föregående styckes beskrivning.

I betygskvoternas antagningstabeller anges "0,00" när den sist antagne i ett urvalsstegs hp-urskiljning inte har någon hp-poäng.

Ansökande och antagna

Betygskvoternas platser fördelas mellan dem i en flerstegsprocess, baserat på deras proportionella antal behöriga ansökande.

  1. Betygsplatserna fördelas mellan kvoterna för gymnasiebetyg (BI, BII) respektive folkhögskoleomdömen (BF).
  2. Gymnasiebetygens platser fördelas mellan kvoterna för kompletterade (BII) respektive icke kompletterade (BI) gymnasiebetyg.
  3. En tredjedel av BII-kvotens platser flyttas över till de icke kompletterade gymnasiebetygen.

I de interaktiva diagrammen nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökningar inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Ansökande och antagna via BI

Ansökande och antagna via BII

Antagningspoäng

Så läser du antagningstabellerna

För att se statistiken från äldre antagningstillfällen behöver du bara bläddra till höger i tabellerna.

"varav andel antagna"

Detta avser andelen antagna bland dem som hade den lägsta poäng som krävdes för antagning. Personer som i urval 1 eller urval 2 ströks från listan över ansökande, till exempel på grund av att de antogs till ett högre rangordnat alternativ, har inte räknats med.

"varav andel antagna eller erbjudna"

Detta motsvarar "varav andel antagna", plus alla som erbjöds reservintag - oavsett om de tackade ja eller nej till platsen.

"totalt reservnummer från urval 1"

Detta anger den sist reservintagnes reservnummer vid urval 1. Det skiljer sig från summan av de föregående reservnumrena i den utsträckning som reserver, med bättre placering än den sist antagne, tackade nej till sina platser inför urval 2.

Färgkoder i tabellerna

mer information visas om du pekar på rutan
information saknas
ingen antogs / möjligheten användes inte
kvoten fanns inte / möjligheten fanns inte

Antagningstabeller för BI


Karolinska Institutet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,9822,2921,7722,2921,8822,2921,7022,2221,7322,1421,6722,1021,9522,2922,5022,5022,3022,5022,2322,5022,3022,5022,3022,5022,3022,5022,4022,50
varav andel antagna
50%38%43%52%67%43%100%100%100%100%67%38%100%31%90%37%27%47%100%59%20%51%57%43%100%62%71%35%
hp-urskiljning
1,151,051,050,000,900,800,000,000,850,950,001,151,001,550,000,001,550,000,000,001,601,251,301,300,001,101,301,40
Urval 2, reservnummer från urval 1
5628352620453420924401212613113072213
vilket motsvarade gränsvärdet
21,9822,2921,6722,1921,7722,2121,4322,1021,6122,0821,4621,9821,8222,2422,4722,5022,2522,5022,2022,5022,3022,5022,3022,5022,1722,5022,3122,50
varav andel antagna
100%100%10%31%83%100%100%100%33%75%100%50%100%100%100%72%100%93%100%100%31%64%82%55%100%66%100%44%
hp-urskiljning
0,000,001,650,000,000,900,000,001,251,051,151,501,701,600,000,000,000,000,000,001,501,201,201,400,001,100,001,40
Reservintag, reservnummer från urval 2
2 253544 3 669 2 244154
totalt reservnummer från urval 1
7 5195110 9 224019 3
vilket motsvarade gränsvärdet
21,93 21,6722,1921,6722,1121,2121,78 22,31 22,0522,4022,00 22,30 22,5022,1022,5022,2122,50
varav andel antagna eller erbjudna
50% 100%100%100% 100% 100%100%20% 46%
hp-urskiljning
1,00 0,000,001,50 0,00 1,800,951,60 1,35 1,301,600,900,901,30


Lunds Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,8822,3021,8222,3121,9322,2921,8322,2921,6722,1421,5122,1421,5622,1921,9022,5021,9022,3921,9822,5022,1022,5022,1022,5022,0822,5022,1022,50
varav andel antagna
100%40%80%100%75%8%100%8%91%100%100%75%86%50%67%96%67%100%100%73%23%81%50%81%67%87%42%63%
hp-urskiljning
0,001,600,000,000,901,700,001,550,000,001,300,001,351,501,100,001,251,401,301,101,500,001,400,301,100,801,401,10
Urval 2, reservnummer från urval 1
16138 1179254313733133338432014142528
vilket motsvarade gränsvärdet
22,2921,8222,24 22,2921,7722,2921,5122,0821,2721,9821,3022,1021,7222,1321,6622,2021,8222,5022,0022,4022,0522,4022,0022,4022,0822,50
varav andel antagna
100%100%33% 6%86%75%67%17%100%50%67%100%100%100%100%67%33%100%13%100%100%33%100%50%100%74%
hp-urskiljning
0,000,001,50 1,600,001,051,251,600,001,201,250,000,000,000,001,801,650,001,701,200,001,700,000,700,001,00
Reservintag, reservnummer från urval 2
15 435303211301015422226291654313
totalt reservnummer från urval 1
48 46947582741154138256072
vilket motsvarade gränsvärdet
21,40 21,9321,0421,8221,4622,0021,3522,1221,8022,3121,9022,3022,0022,3021,8422,3021,8022,50
varav andel antagna eller erbjudna
50% 33%33%33%80%67%13%100%100%50%63%80%
hp-urskiljning
1,50 1,251,351,501,251,201,501,350,001,451,101,251,401,201,501,800,000,00


Uppsala Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,7722,2021,8222,2921,7722,2921,7222,1921,6122,0621,4422,0821,6122,0922,1822,5021,9022,5021,9122,4022,1022,5022,1022,5022,1022,5022,2522,50
varav andel antagna
58%33%100%17%9%45%25%29%100%100%100%90%25%75%100%48%20%73%100%20%63%76%24%57%20%68%40%38%
hp-urskiljning
0,801,551,101,651,501,001,401,351,050,000,901,001,700,000,000,001,200,000,001,751,100,001,551,101,600,901,601,30
Urval 2, reservnummer från urval 1
2336353836304128235341693134133826699202117
vilket motsvarade gränsvärdet
21,7022,1421,6722,1921,6522,1921,5122,1221,4621,8821,2021,8221,4221,9821,9022,3321,7422,1021,9022,3022,0022,5022,1022,5022,0022,5022,2022,50
varav andel antagna
25%80%67%42%100%28%100%100%83%100%13%100%100%67%50%50%100%100%100%69%29%98%59%93%23%83%25%51%
hp-urskiljning
1,351,451,151,200,001,550,651,051,401,351,551,250,001,400,800,001,350,601,001,201,450,001,400,901,400,501,701,20
Reservintag, reservnummer från urval 2
20 2 1017153821423682171813
totalt reservnummer från urval 1
51 26 926410487669328
vilket motsvarade gränsvärdet
21,61 21,41 22,0821,5622,0021,5622,1121,8022,4022,1022,4021,9022,5022,0122,50
varav andel antagna eller erbjudna
88% 100% 27%100%100%60%100%65%29%
hp-urskiljning
0,95 0,00 1,550,900,001,450,000,751,300,751,201,700,001,600,90


Göteborgs Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,5621,9821,5122,0321,6322,1421,5122,0321,2521,8321,1721,8221,2521,8821,6022,2321,6522,1921,8022,3022,0022,3322,0022,5022,0022,4022,1022,50
varav andel antagna
67%89%43%33%100%33%100%33%11%50%100%80%100%67%33%100%67%100%7%23%78%100%9%78%44%100%100%41%
Urval 2, reservnummer från urval 1
37254051352023142448456043394146532937354157
vilket motsvarade gränsvärdet
21,4121,8821,3521,8221,4722,0321,4121,9821,1021,6720,9421,5121,0421,6921,2521,8521,4021,9821,6022,1021,8022,2021,9022,3021,9022,3022,0022,50
varav andel antagna
67%100%33%67%100%33%100%38%50%33%100%100%50%100%25%100%33%100%22%30%7%45%100%18%70%69%17%49%
Reservintag, reservnummer från urval 2
52 26 2070303534625939142832
totalt reservnummer från urval 1
125 69 72201111139117158137120
vilket motsvarade gränsvärdet
21,12 20,94 21,1521,4621,2521,6721,3521,8021,5622,1021,8022,2521,7022,2021,8122,50
varav andel antagna eller erbjudna
100% 80% 57%38%38%80%43%15%100%74%
med hp-urskiljning
Urval 1, gränsvärde
21,5621,9821,5122,0321,6122,1421,5122,0321,2521,8821,1521,8221,2021,8821,7022,2821,6522,1521,8022,3022,0022,3322,0022,5022,0022,4022,1022,50
varav andel antagna
56%83%33%33%40%60%100%67%27%100%13%50%7%67%100%100%50%50%13%17%80%100%17%78%40%100%100%42%
hp-urskiljning
1,300,001,401,300,750,000,001,351,400,951,601,351,651,201,400,000,450,001,601,551,000,001,600,901,400,000,001,30
Urval 2, reservnummer från urval 1
39373954342026152347505744424452443640223661
vilket motsvarade gränsvärdet
21,4121,8221,3521,8221,5022,0321,3521,9821,1121,6720,9121,5121,0421,6721,2521,8321,4121,9721,6022,2021,8022,2021,9022,3021,9022,3022,0022,50
varav andel antagna
75%75%25%80%100%33%11%44%100%50%100%100%25%13%25%100%100%50%30%100%13%50%100%10%50%67%17%49%
hp-urskiljning
1,000,001,450,000,001,451,451,351,101,551,101,351,351,601,150,001,351,151,451,751,701,450,001,701,600,001,601,20
Reservintag, reservnummer från urval 2
53 26 1872374231585222123633
totalt reservnummer från urval 1
128 70 70204127153113152130103
vilket motsvarade gränsvärdet
21,10 20,94 21,1521,4621,2021,6121,3721,8221,6022,1021,8022,2021,7022,2021,8522,50
varav andel antagna eller erbjudna
33% 80% 29%63%7%100%100%83%78%29%
hp-urskiljning
1,15 0,00 1,301,201,701,001,400,800,801,451,301,501,701,401,000,50


Linköpings Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,3021,8221,4121,9021,4621,9521,4021,7721,0421,6121,0421,6721,0421,6721,3022,1021,4521,9521,6022,2521,9022,3022,0022,3021,9722,3022,0522,50
varav andel antagna
26%50%40%40%20%100%100%19%100%10%100%36%60%55%25%33%100%100%93%67%12%25%100%14%100%6%100%49%
hp-urskiljning
1,450,951,401,251,601,450,001,450,001,651,051,201,151,201,651,601,000,000,650,001,601,600,001,700,001,700,001,00
Urval 2, reservnummer från urval 1
2329587250466118 17 1182239233722308223026
vilket motsvarade gränsvärdet
21,2021,7221,2021,6721,3021,7721,0921,76 21,56 21,3020,9721,5321,2021,8121,3721,8021,5022,1021,8022,3021,9022,3021,8422,3021,9922,50
varav andel antagna
20%60%42%9%67%86%10%100% 63% 30%100%100%100%100%100%40%50%100%5%88%93%50%100%52%100%55%
hp-urskiljning
1,501,301,351,500,850,001,450,00 1,20 1,451,250,000,900,001,401,751,150,001,601,251,101,400,001,300,001,00
Reservintag, reservnummer från urval 2
46 3962603933247360534465123522
totalt reservnummer från urval 1
64 821451161125382152139
vilket motsvarade gränsvärdet
20,78 21,0421,5121,1021,5321,3521,9021,5022,0021,6022,1021,6022,2921,8022,50
varav andel antagna eller erbjudna
80% 36%100%86%100%55%50%21%8%
hp-urskiljning
0,75 1,350,001,251,101,451,201,401,600,501,601,500,001,600,00


Umeå Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,1521,6721,2521,8221,3021,9221,2021,8820,8521,5620,8921,6120,9521,6721,3822,5021,4022,1021,6022,3021,8022,3021,8322,3021,8222,3022,1222,50
varav andel antagna
83%58%67%20%53%100%28%100%50%89%50%57%100%80%100%100%40%50%100%86%26%90%100%26%100%40%100%45%
hp-urskiljning
0,801,050,751,400,951,201,200,000,251,051,301,151,351,000,000,001,101,250,000,001,401,250,001,600,001,400,001,00
Urval 2, reservnummer från urval 1
3545455725253513153535812342108312619413750
vilket motsvarade gränsvärdet
21,0021,5121,0921,5621,2521,7321,0521,7720,8021,3520,7321,2520,8921,4121,1522,2021,2521,8021,4021,9021,7022,1021,6522,2521,7322,2022,1022,50
varav andel antagna
100%25%8%29%74%100%100%100%40%100%67%43%50%67%33%100%100%100%13%100%70%45%100%50%50%60%100%59%
hp-urskiljning
0,001,401,351,201,050,951,100,001,150,801,151,351,151,301,350,001,300,001,550,000,801,100,000,001,001,400,000,70
Reservintag, reservnummer från urval 2
365644543224371232 2129 1871723503329504312323
totalt reservnummer från urval 1
79138931536483873354 11763 625138839893
vilket motsvarade gränsvärdet
20,8721,1520,9921,2521,1321,5620,8921,6520,6821,2020,6321,0920,72 21,1821,7021,3521,7721,5022,0021,5622,0021,6022,1022,0022,40
varav andel antagna eller erbjudna
67%20%100%63%100%64%20%100%89% 100%60% 100%86%75%33%51%95%
hp-urskiljning
0,801,200,001,201,200,801,300,000,65 0,001,15 0,000,001,401,501,300,800,951,401,301,301,401,40


Örebro Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
Urval 1, gränsvärde
21,2021,7221,2521,7221,3521,7721,2021,6720,9421,5220,8321,5020,9421,5621,2021,8521,3921,8021,5021,9321,8022,2021,8022,3021,8022,3022,00
varav andel antagna
79%100%17%6%57%100%11%13%75%100%38%13%14%87%83%67%100%86%65%50%55%91%100%98%20%95%42%
hp-urskiljning
0,500,001,251,601,050,001,401,250,000,001,351,301,450,600,000,001,450,000,601,501,251,050,000,70
Urval 2, reservnummer från urval 1
213139502231256 281873112381031417273639
vilket motsvarade gränsvärdet
21,1521,5821,1521,5621,3021,6721,1521,67 21,4020,7821,3020,9421,5121,1321,7621,2021,6021,4921,8821,7022,1021,7022,1321,7522,1921,98
varav andel antagna
100%100%35%10%77%58%100%86% 100%43%83%90%80%100%100%6%17%100%50%93%61%100%100%75%100%100%
hp-urskiljning
0,000,001,401,650,151,150,950,00 0,001,201,101,100,000,700,701,601,600,001,450,001,100,000,00
Reservintag, reservnummer från urval 2
18 3 3329253153462530342035
totalt reservnummer från urval 1
25 16 7589396598103
vilket motsvarade gränsvärdet
21,04 20,83 20,72 21,10 21,1021,4621,3021,7721,5021,9021,6022,1021,6022,1021,80
varav andel antagna eller erbjudna
50% 17% 50%57%14%75%54%31%
hp-urskiljning
1,30 1,20 0,95 1,30 1,351,351,551,051,301,200,200,90

Antagningstabeller för BII


Karolinska Institutet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
22,2322,5022,1922,4122,1222,3021,9822,2621,9822,4022,2222,4822,4022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
100%89%100%100%50%100%100%100%100%100%100%100%100%67%78%29%57%38%50%22%32%18%32%14%27%10%15%8%
hp-urskiljning
0,000,000,000,000,651,150,001,550,000,001,050,000,000,000,001,300,001,100,851,501,501,601,401,601,501,601,601,60
Urval 2, reservnummer från urval 1
2 135557283 462 35642
vilket motsvarade gränsvärdet
22,21 22,1722,4022,0822,2521,9122,1921,9522,1322,14 22,3022,5022,50 22,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
67% 100%75%100%100%100%100%50%100%100% 100%88%94% 56%68%36%33%27%37%22%36%17%23%10%
hp-urskiljning
0,00 0,001,300,800,000,000,901,450,001,30 1,300,000,00 0,850,001,251,401,601,251,501,401,601,601,60
Reservintag, reservnummer från urval 2
41 1 524 3 128 316
totalt reservnummer från urval 1
84 5 1046 7
vilket motsvarade gränsvärdet
22,4522,0422,4022,0022,02 22,03 22,50 22,5022,12 22,50 22,5022,5022,50 22,5022,50
varav andel antagna eller erbjudna
100%100% 100% 76%100% 41%
hp-urskiljning
0,000,00 0,00 0,001,30 1,30 1,251,501,20 1,501,40


Lunds Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
22,1022,2322,0322,1922,0122,1922,0722,1121,7022,0921,7922,1321,7522,2322,2922,5022,3022,3122,4022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
100%100%33%25%100%40%100%100%33%100%50%100%100%100%100%87%86%33%100%36%82%30%86%23%55%18%32%12%
hp-urskiljning
0,450,000,851,351,151,750,850,001,550,701,250,000,001,500,000,001,351,551,151,351,101,551,101,601,201,501,401,50
Urval 2, reservnummer från urval 1
4 1244523268514399 3
vilket motsvarade gränsvärdet
22,14 22,0522,0821,6221,9221,7622,0821,6522,2022,2022,3022,2022,2422,3022,50 22,5022,4122,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
25% 33%50%100%100%100%100%33%50%100%25%100%100%67%73% 48%100%52%81%35%44%15%
hp-urskiljning
1,60 1,501,251,301,601,351,401,300,000,001,350,001,251,051,15 1,500,001,401,001,401,301,50
Reservintag, reservnummer från urval 2
82 4810 159546851017667
totalt reservnummer från urval 1
157 121117 25241516617
vilket motsvarade gränsvärdet
21,4121,81 21,5622,0422,08 21,9422,0522,2122,5022,4022,5022,3022,5022,2922,5022,5022,50
varav andel antagna eller erbjudna
100%100% 50%100%100% 100%100%100%91%50%76%
hp-urskiljning
0,951,35 1,550,800,85 1,351,150,900,001,251,201,000,901,401,401,201,40


Uppsala Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
22,0822,2021,9822,2921,9422,1221,8322,0021,7722,1021,8522,1921,9922,2922,4322,5022,3722,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
67%100%33%100%100%100%100%100%75%50%100%100%100%50%75%48%100%58%94%35%59%23%47%17%30%13%15%8%
hp-urskiljning
1,200,001,250,000,001,201,100,001,001,200,001,451,350,800,000,000,000,000,001,350,951,501,251,501,501,601,501,60
Urval 2, reservnummer från urval 1
22411536104952756 21163310
vilket motsvarade gränsvärdet
22,0822,1921,9522,2521,8222,0821,7821,8221,7021,8721,7922,1321,9022,2222,39 22,3022,4322,4022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
100%50%100%100%100%100%100%100%100%50%67%100%75%50%100% 33%50%100%54%68%42%56%34%37%23%22%11%
hp-urskiljning
0,000,650,951,401,101,150,201,151,350,000,550,001,150,650,00 1,501,551,151,300,901,401,101,401,501,501,501,50
Reservintag, reservnummer från urval 2
2 725131011112377356
totalt reservnummer från urval 1
5 14311302251632
vilket motsvarade gränsvärdet
21,66 22,2822,5022,2022,1422,3022,5022,3322,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna eller erbjudna
100% 100%68%50%100%71%58%100%81%
hp-urskiljning
1,20 0,000,001,100,900,901,201,050,900,901,201,201,501,401,40


Göteborgs Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,8821,9221,8522,1321,8822,0921,6721,9021,4121,7121,8022,1221,7022,1122,2022,4022,2022,3122,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
100%100%100%100%67%100%20%50%50%50%100%100%100%100%100%50%100%100%82%32%100%14%50%13%26%9%13%5%
Urval 2, reservnummer från urval 1
9 4 7 31032 163645511421
vilket motsvarade gränsvärdet
21,78 21,81 21,83 21,6721,7721,4021,70 22,0721,6022,0822,1022,3322,1322,2122,3022,5022,4022,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
100% 100% 100% 100%20%100%100% 100%100%100%75%100%100%100%33%82%100%39%89%53%50%17%21%8%
Reservintag, reservnummer från urval 2
12 6 1461414141214212176
totalt reservnummer från urval 1
28 13 271323313127333
vilket motsvarade gränsvärdet
21,67 21,25 21,8422,2221,9022,0022,1022,3122,1022,5022,2622,3022,5022,50
varav andel antagna eller erbjudna
100% 100% 100%100%100%100%50%100%100%50%
med hp-urskiljning
Urval 1, gränsvärde
21,8721,9021,8522,1021,8822,0821,6721,9021,4621,7321,7922,1321,7022,1022,2222,4222,2122,3122,5022,5022,4122,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
100%50%100%100%60%25%20%75%100%100%50%100%100%50%100%100%100%100%82%32%100%14%47%13%26%9%13%6%
hp-urskiljning
0,000,000,950,000,001,451,101,201,300,000,700,001,651,500,950,001,201,501,001,400,701,551,401,601,401,601,601,70
Urval 2, reservnummer från urval 1
113 51195 3 84477 51256
vilket motsvarade gränsvärdet
21,7721,88 21,8522,0821,6721,7821,35 21,74 21,5822,0822,1022,3022,10 22,3522,5022,3322,5022,5022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
25%25% 100%33%100%100%100% 100% 100%100%50%40%50% 100%82%100%39%89%53%50%17%21%8%
hp-urskiljning
1,251,20 1,001,300,700,001,40 1,25 0,000,001,550,951,10 0,000,001,051,450,901,201,301,501,601,60
Reservintag, reservnummer från urval 2
12 6 146121512 83815
totalt reservnummer från urval 1
28 13 2713213228 2315
vilket motsvarade gränsvärdet
21,67 21,25 21,8422,2221,9421,9922,10 22,2022,5022,3022,31 22,5022,5022,50
varav andel antagna eller erbjudna
100% 100% 100%100%50%100%17% 50%56%
hp-urskiljning
0,60 0,10 1,200,951,401,401,50 1,451,301,601,20 1,501,601,60


Linköpings Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,6521,8721,7721,9821,8021,9321,6721,5621,2421,4921,4821,8721,5221,8722,0022,2221,9922,2522,2022,5022,3022,5022,3022,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
100%100%11%100%100%100%83%100%100%50%100%100%100%50%100%67%100%100%67%86%60%35%50%25%44%13%20%8%
hp-urskiljning
0,851,301,300,000,800,000,650,850,000,250,000,000,750,900,001,101,350,001,000,001,351,301,501,401,201,501,401,50
Urval 2, reservnummer från urval 1
81878655 82 1 214 17
vilket motsvarade gränsvärdet
21,6021,8521,7721,8821,7221,8821,5621,51 21,7921,50 22,22 22,1222,30 22,5022,2222,5022,5022,5022,5022,50
varav andel antagna
75%100%83%67%33%33%100%100% 50%100% 100% 100%9% 85%50%55%67%26%30%12%
hp-urskiljning
0,301,650,001,351,401,150,001,10 0,851,20 0,95 1,701,70 0,900,001,201,201,401,401,40
Reservintag, reservnummer från urval 2
16 12625161916112911202610 3
totalt reservnummer från urval 1
19 169323028322259
vilket motsvarade gränsvärdet
21,04 21,8722,1121,6221,8521,9022,2022,0822,1122,1022,3022,1222,50 22,50
varav andel antagna eller erbjudna
100% 100%100%100%100%71%100%100%50%
hp-urskiljning
0,70 0,000,001,101,251,150,200,851,101,100,901,601,20 1,40


Umeå Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
Urval 1, gränsvärde
21,5621,8021,7021,8721,6821,8821,5021,5321,2521,5621,4021,8021,3521,9921,9522,1721,9822,2022,2522,5022,2022,5022,2522,5022,4022,5022,5022,50
varav andel antagna
33%100%50%100%100%100%100%100%100%100%100%50%100%100%67%100%100%50%100%67%100%41%100%20%50%13%18%5%
hp-urskiljning
1,350,001,050,000,000,000,000,000,000,900,000,000,001,001,250,001,501,400,000,000,701,300,001,401,501,501,301,40
Urval 2, reservnummer från urval 1
878395576214283121454510
vilket motsvarade gränsvärdet
21,5121,7221,6721,8221,6521,8221,4521,4621,2021,4921,3821,7821,3321,7321,9322,1521,9021,9322,1022,5022,1022,5022,2122,3522,4022,5022,5022,50
varav andel antagna
50%50%100%100%50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%50%100%100%100%100%33%32%7%
hp-urskiljning
1,351,000,850,001,300,000,001,450,500,001,101,150,001,350,001,250,000,551,200,001,200,000,000,000,001,401,201,40
Reservintag, reservnummer från urval 2
1110418421951131 15 672 828749131215
totalt reservnummer från urval 1
2320152713829131952 22 82410 1647
vilket motsvarade gränsvärdet
21,4121,6321,5921,6721,6321,7721,2521,4120,9921,4521,37 21,07 21,8021,8522,02 22,0022,1022,1222,3122,2122,5022,5022,50
varav andel antagna eller erbjudna
50%50%100%17%100%100%60%100%100%100%100% 100% 75%100%50% 29%20%
hp-urskiljning
1,101,350,801,300,600,551,250,000,001,150,95 0,00 1,001,251,45 1,301,401,501,201,600,900,701,30


Örebro Universitet
vt24
ht23
vt23
ht22
vt22
ht21
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
Urval 1, gränsvärde
21,6721,7721,7621,8821,7221,8821,5121,6821,2021,5021,4021,8621,3921,8021,9822,1221,8822,0522,1022,5022,2022,5022,3022,5022,4022,5022,50
varav andel antagna
67%100%67%100%67%67%60%100%17%100%100%100%33%100%100%100%100%100%25%100%67%63%67%35%33%17%20%
hp-urskiljning
0,900,700,000,001,400,001,350,001,300,001,050,001,401,400,000,000,951,451,500,001,351,151,001,30
Urval 2, reservnummer från urval 1
1 71 1 2 12 481137
vilket motsvarade gränsvärdet
21,75 21,6721,88 21,55 21,80 21,9522,11 21,9922,0822,3022,1122,5022,2522,5022,3022,5022,50
varav andel antagna
100% 13%100% 100% 50% 33%100% 100%50%14%100%100%50%85%50%29%29%
hp-urskiljning
0,55 1,450,00 1,15 0,00 1,300,00 1,401,301,500,850,000,900,50
Reservintag, reservnummer från urval 2
1149 8 1410811325411101710
totalt reservnummer från urval 1
1659 10 19171724743
vilket motsvarade gränsvärdet
21,67 21,15 21,7020,72 21,89 21,6521,8821,9122,2022,1022,1822,2022,3022,1422,5022,50
varav andel antagna eller erbjudna
100%100% 100% 100%100%100%100%75%50%
hp-urskiljning
0,40 0,000,80 0,85 1,350,450,000,001,051,100,001,30