Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Läkarprogram i Sverige

Det finns läkarprogram vid sju lärosäten i Sverige: Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, Umeå Universitet och Örebro Universitet.

Flera av de svenska läkarprogrammen har även regionaliserats vilket innebär att klasserna delas upp mellan flera undervisningsorter efter några terminer. Det sker också tillfällig verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under kortare tider på ett stort antal mindre orter.

Samtliga svenska läkarprogram har studiestart på både hösten och våren.

Karta över svenska läkarprogram

I kartan nedanför markeras läkarprogrammens centralorter med prickade markörer. Regionaliseringar har markerats med linjer som strålar ut från läkarprogrammens centralorter.


Visa Läkarutbildningar på en större karta

Svensk läkarutbildning

De svenska läkarprogrammen är samtliga 11 terminer (5½ år) långa, till skillnad från den europeiska standarden som är 12 terminer (6 år). Läkarprogrammet brukar sägas bestå av två delar; den första delen kallas för den "prekliniska" och är grundvetenskaplig medan den andra kallas för den "kliniska" och innebär att man följer med i den praktiska verksamheten. Gränsen mellan "preklin" och "klin" ligger runt termin 5 men varierar från lärosäte till lärosäte.

Undervisningsspråket är nästan alltid svenska men kurslitteraturen är ofta skriven på engelska.

Betyg

Vid samtliga svenska läkarprogram består betygsskalan av endast betyget Godkänd - antingen så klarar man kursmomenten eller så gör man det inte. Betyglöshet anses bland annat främja utvecklingen av förmågan till lagarbete vilket är viktigt i högspecialiserad sjukvård.

Betyglösheten kan dock vara till viss nackdel internationellt ifall man vill ansöka om specialistutbildningar i konkurrens med andra som har kunnat skaffa sig bra betyg.

Internationell gångbarhet

Det svenska undantaget från EU-normen för läkarprogrammens längd är inte helt utan konsekvenser för de svenska läkarstudenterna. En svensk läkarexamen är inte formellt giltig inom hela EU/EES förrän man har fått den svenska läkarlegitimation efter slutförd allmäntjänstgöring. Det tar alltså minst 7 år för svenska läkarstudenter att uppnå samma europeiska rörlighet som den andra EU-länders läkarstudenter uppnår efter 6 år.

En svensk läkarexamen är dock inte ett lika stort hinder i till exempel USA, där man genomgår prövningar för att förtjäna en läkarlegitimation.

Utbyggnaden av läkarprogrammen

Under senare år har de svenska läkarprogrammen genomgått en kraftig expansion. Regeringens mål är att Sverige skall vara självförsörjande med läkarstudenter. Expansionen har dock inte varit helt oproblematisk och det finns tecken på att undervisningens kvalitet har blivit lidande.

Tillgodoräkning av tidigare utbildning

Generellt är det svårt att kunna tillgodoräkna sig tidigare utbildningar inför läkarprogrammet. Vissa ämneskunskaper kan vara bra att ha som läkare, till exempel statistik, latin eller juridik, men dessa omfattas inte av någon egen kurs som kan tillgodoräknas.

Även mer ämnesmässigt närliggande utbildningar, till exempel tandläkare, sjukgymnast eller sjuksköterska, har ofta så olika inriktningar, omfattningar och upplägg på de ingående kurserna att man inte bör förvänta sig att kunna tillgodoräkna mer än enstaka moment.

(Ett litet undantag här är Linköpings läkarprogram, där de som via ett annat utbildningsprogram redan har gått den delade kursen på den första terminen kan tillgodoräkna sig den.)

Biomedicin

Vid Umeå Universitet har det sedan flera år varit möjligt att tillgodoräkna sig tidigare studier inom biomedicin inför studiestart på en högre termin. Observera att kompletteringskursen endast ger behörighet till en högre termin - den ger INTE platsgaranti vid läkarprogrammet.

Studieavgifter

Studenter från EU/EES-länder behöver inte betala studieavgifter för att studera till läkare i Sverige. Studenter från länder utanför EU/EES behöver däremot betala en studieavgift per termin. De kan dock ansöka om stipendier för detta ändamål.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur studieavgifterna har utvecklats med tiden för de olika läkarprogrammen.

Rankingar av lärosäten

Det finns flera olika rankingar av lärosäten och det finns även andra indikatorer på utbildningskvalitet.

Rankingar bör tas med en liten nypa salt, dels eftersom de är ett trubbigt instrument som bara mäter vissa saker (som även kan vara av varierande relevans för blivande studenter) och dels eftersom lärosäten kan satsa mer på att få bra poäng enligt de mätbara rankingmåtten än vad de satsar på utbildningarna i övrigt.

Urank

Urank är en oberoende svensk rankingassociation.

Åren 2008-2009 särredovisades "vård och medicin" inte ännu; siffrorna som anges för de åren är istället lärosätenas inbördes placeringar i den allmänna rankingen. Från år 2013 separeras områdena "vård" och "medicin".

Observera att medicinrankingen bygger på en sammanvägning av rankingar av sex olika aspekter och inget lärosäte är bäst i alla. Beroende på vad du själv prioriterar kan olika lärosäten vara mer eller mindre lämpliga för just dig än vad den sammanlagda rankingen kan antyda. Besök därför gärna Uranks hemsida för mer läsning om delrankingarna.

Shanghai ranking

Academic Ranking of World Universities produceras av universitetet Shanghai Jiao Tong, varför den även är känd som "the Shanghai ranking". Rankingen inom "Clinical medicine and pharmacy" omfattar ett begränsat antal placeringar och finns endast tillgänglig från år 2007 och framåt.

QS World University Rankings

Quacquarelli Symonds World University Rankings produceras av Quacquarelli Symonds och brukade publiceras i Times Higher Education tills deras samarbete bröts efter publiceringen av 2009 års statistik. Den övergripande rankingen omfattar cirka 500-600 placeringar medan rankingen inom "Life Science & Medicine" omfattar färre placeringar.

THE World University Rankings

Times Higher Education World University Rankings produceras av Times Higher Education, Storbritanniens främsta nyhetsmagasin rörande högre utbildning. Rankingen inom området "Clinical, preclinical and health" omfattar endast ett begränsat antal placeringar.

AT-rankingen

AT-rankingen produceras av SYLF och baseras på enkäter till AT-läkare. Eftersom AT-läkare och kliniskt placerade läkarstudenter båda befinner sig på placeringsorterna för att få handledning och lära sig yrket, om än i olika stadier av läkarutbildningen, så kan AT-rankingen övervägas som en tänkbar indirekt indikator även för läkarstudenters kliniska placeringar.

(Detta givetvis med reservation för att AT-rankingen baseras på subjektiva uppfattningar. Det är inte heller otänkbart att en ort kan vara olika bra på handledning av AT-läkare respektive kliniska läkarstudenter. Dessa siffror bör därför tas med en god nypa salt och inte ses som absoluta fakta.)

Andra indikatorer

År 2014 visade MSF:s preklinenkät att läkarstudenterna i Uppsala och Linköping var mest nöjda med sina utbildningar. Örebros läkarstudenter var samtidigt de som gav högst betyg till teoretiska och praktiska moment.

År 2014 rapporterade Universitetskanslersämbetet om "bristande kvalitet på hälften av läkarutbildningarna".

Perioden 2007-2012 presterade Umeå Universitets läkarstudenter i genomsnitt bäst på AT-provet.

Perioden 1995-2008 presterade läkarstudenterna från Linköpings Universitet i genomsnitt bäst på AT-provet.

År 2007 belönades Linköpings Universitets läkarutbildning med en utmärkelse för "framstående utbildningsmiljö".

År 2006 fick Linköpings Universitets läkarutbildning bäst resultat i Läkarförbundets enkät i samtliga tre kategorier (förberedelse inför AT och ST, utveckla samarbetsförmåga, utveckla patientkommunikation).

År 2006 rankade Högskoleverket de svenska läkarutbildningarna; Linköpings Universitet blev #1, Lunds Universitet blev #2 och Uppsala Universitet blev #3. Det fanns dock de som menade att bedömningen lade för stor vikt vid huruvida lärosätena hade infört pedagogiken "problembaserat lärande" ännu.

Antal läkarstudenter i Sverige

Under senare år har de svenska läkarprogrammen genomgått en kraftig expansion. Regeringens mål är att Sverige skall vara självförsörjande med läkarstudenter.

Totalt antal läkarstudenter i Sverige

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa det totala antalet (alla terminer summerade) registrerade läkarstudenter i Sverige respektive vid enskilda lärosäten.

(Under perioden HT00-HT04 fanns läkarstudenter vid Malmö Högskola. Enligt information från Högskoleverket berodde det på att någon del av läkarutbildningen skedde i dess regi.)

Examina

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa antalet läkarexamina per år och lärosäte. Observera att antalet läkarexamina redovisas för året de utfärdades.

Social statistik

Nedanför hittar du statistik över olika sociala aspekter hos de nyantagna läkarstudenterna och hur de har utvecklats över tiden, nationellt såväl som per lärosäte.

"Nybörjare" definieras som någon som för första gången studerar vid ett svenskt läkarprogram. Detta inkluderar även eventuella personer som tillgodoräknar sig tidigare studier, till exempel från utlandet.

Könsfördelning

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa könsfördelningen bland nybörjarna vid svenska läkarprogram.

Åldersfördelning

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa åldersfördelningen bland nybörjarna vid svenska läkarprogram.

Utländsk bakgrund

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa hur stor andel av nybörjarna vid svenska läkarprogram som har utländsk bakgrund. Du kan även avläsa motsvarande andel inom hela den svenska befolkningen samt hur de två andelarna förhåller sig till varandra (vid exakt proportionell representation skulle kvoten vara 100 %).

(Universitetskanslersämbetet och Statistiska Centralbyrån definierar "utländsk bakgrund" som att man antingen är barn till två utlandsfödda föräldrar eller att man själv föddes utomlands. Adopterade barn räknas däremot inte som personer med utländsk bakgrund.)

Högutbildade föräldrar

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa hur stor andel av nybörjarna vid svenska läkarprogram som har minst en högutbildad förälder. Universitetskanslersämbetet definierar "högutbildad" som att man har genomgått en eftergymnasial utbildning på minst 3 år.

Du kan även avläsa hur stor andel av befolkningen inom åldersspannet 45-54 år som är högutbildad.

Tänk dock på att direkta jämförelser mellan dessa två mått blir missvisande eftersom det senare måttet avser enskilda individer, istället för "minst en av två", och att dessa även kan vara ensamstående utan barn.

Tidigare högre utbildning

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa hur stor andel av nybörjarna vid svenska läkarprogram som tidigare har studerat inom svensk högre utbildning.

Läkarstudiernas längd

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa hur stor andel av svenska läkarexamina som utfärdades med högst respektive mer än en termins fördröjning jämfört med läkarprogrammets tidslängd.

Karolinska Institutet

“Att förbättra människors hälsa”

År 1810 grundades Karolinska Institutet under beteckningen Institut till danande af skicklige Fältläkare, detta som en följd av det katastrofala kriget mot Ryssland åren 1808-1809 där Sverige förlorade sin östra halva (numera känd som Finland). Syftet var att utbilda skickliga fältskärer inför nästa krig.

År 1817 gavs institutet det nya, finare namnet Kongliga Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet. Det dröjde dock till år 1874 innan lärosätet fick rätt att utexaminera även läkare; vid denna tid var nämligen kirurgerna och medicinarna två separata yrken. Det förekom även att de teoretiskt skolade medicinarna uttryckte låga tankar om de praktiskt skolade och fysiskt arbetande kirurgerna.

År 1900 fick lärosätet Alfred Nobels förtroende att utse nobelpristagare inom området fysiologi eller medicin. Detta har bidragit till att institutet idag har ett mycket gott anseende internationellt.

Utbildningen

Sedan höstterminen år 2007 använder sig Karolinska Institutet av en ny utbildningsplan för läkarstudenter där traditionell undervisning blandas med problembaserat lärande (PBL).

Karolinska Institutet anses ha bäst anseende utomlands utav de svenska lärosätena med läkarutbildningar, något som kan underlätta för läkarstudenter som siktar på en läkarkarriär bortom Sveriges gränser.

Basplaceringar

Inför termin 4 delas klassen upp mellan de fyra undervisningssjukhusen: Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus.

Forskningsmöjligheter

Karolinska Institutet har störst forskningsbudget av de svenska lärosätena för läkarstudenter.

Det finns en forskningsintroducerande kurs avsedd för studenter på läkarprogrammet. Den löper över flera terminer och är öppen för ansökande från terminerna 1-4.

Clinical Scientist Training Programme utgör en möjlighet för ambitiösa läkarstudenter att börja doktorera under utbildningen och få ekonomiskt stöd under tiden. Programmet omfattar 4 år av forskning varav upp till 2 år kan förläggas före läkarexamen.

Studiesocialt

Studentkåren Medicinska Föreningen i Stockholm (MF) bildades år 1877 med anledning av tidens "beklagliga brist på bekantskap och sammanhållning som härskade bland lärljungarna vid Karolinska Institutet". Kåren omfattar alla program vid Karolinska Institutet förutom dem för tandläkare, tandtekniker och tandhygienister och som läkarstudent ingår man i Läkarsektionen.

Utöver de normala studentkårsfunktionerna (utbildningsbevakning och studenthjälp) bedriver MF även olika studiesociala aktiviteter vid sitt kårhus, till exempel fredagspubar och sittningar. Genom olika föreningar och utskott kan man även engagera sig i bland annat studentorkestern Blåslaget, kammarkören A Scalpella, herrspexet Corpus Karrolina, tjejspexet Flix eller festfixarna Programutskottet.

Övrigt

En global kändis som är verksam vid Karolinska Institutet är Hans Rosling, professor i internationell hälsa. Han är känd bland annat för sitt arbete med Gapminder. Han har vid mer än ett tillfälle hållit föredrag vid TED, varav vilka debunking myths about the third world är ett av de mest kända och populära.

Lunds Universitet

“Ad utrumque”

Lunds Universitet grundades år 1666 men har föregångare så långt tillbaka som år 1425. Under universitetets tidiga historia var Lund ett ganska litet samhälle och började därför kallas "den akademiska byn". Idag räknas Lunds Universitet som ett av Sveriges främsta och rankas bland de 100 främsta i världen.

Utbildningen

Undervisningen på läkarprogrammet använder sig av PBL-pedagogik.

Regionalisering

Efter termin 3 delas läkarstudenterna upp i två lika stora parallella klasser, en i Lund och en i Malmö. Efter termin 5 läser sedan ungefär en femtedel av studenterna, från både Lund och Malmö, den kliniska delen av utbildningen i Helsingborg.

Forskningsmöjligheter

Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet vill gärna locka sina studenter till forskning och erbjuder dem därför en möjlighet att få akademiska poäng för sin forskning genom att formellt registrera den som en kurs, "frivilliga fördjupningsstudier" (FÖS). Mer utförlig information finns hos Medicinska Fakulteten.

Det finns också en kurs, Fördjupningskurs i humanbiologi (30 poäng), som ger studenter möjlighet att komplettera sin tidigare utbildning för att uppfylla särskild behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå. Kurstiden kan finansieras med ett forskningsförberedande stipendium.

Medicinska Fakulteten anordnar även sommarforskarskola (med stipendium) för studenter inom medicin och biomedicin. Deltagande innebär att man under två somrar bedriver forskningsprojekt och under terminerna däremellan medverkar i några aktiviteter. Det finns också möjlighet att bedriva forskning under 2 månader genom att bli en sommarstipendiat. Du hittar mer information om detta via sidan Utbildning på forskarnivå.

Studiesocialt

Lund är en av Sveriges två klassiska studentstäder med anrika traditioner, klassisk studentkultur och beryktat nationsliv. Universitetet kan sägas hysa en tradition av vänskaplig rivalitet gentemot Uppsala Universitet.

Universitetskapprodden, även kallad Uppsala-Lunderegattan, är en årlig tävling i kapprodd mellan Uppsala Universitet och Lunds Universitet. Inspirationen till denna tävling kommer ursprungligen från en annan, aningen större roddtävling.

Det är närmast obligatoriskt att kunna sången O gamla klang och jubeltid där man som läkarstudent ska höja rösten extra mycket vid frasen "en lappar ihop dess trasiga fodral".

Av tradition finns det ett antal mer eller mindre hemliga ordnar i Lund.

Toddyspexarna är en spexförening för läkarstudenter som är känd för blöta fester. Den årliga högtiden är Dies Toddyum Magna, "Stora Toddydagen", som infaller dagen efter premiärdagen för årets föreställning. I samband med Toddydagen säljs även det kontroversiella "Toddybladet". Det var länge tradition att endast killar fick uppträda i spexet, medan tjejer var hänvisade till rekvisita, smink och andra stödfunktioner, men efter den omvälvande genusreformen år 2010 kan även några tjejer ses beträda scenen.

Övrigt

För den som gillar storstadslivet ligger både Malmö och Köpenhamn inom bekvämt pendlingsavstånd. Malmös internationella prägel ligger bakom talesättet "har man sett Malmö så har man sett världen" (som i sin tur gav upphov till ett svar från Lund, "har man sett Lund så behöver man inte se Malmö").

Bland de läkarstudenter i Lund som idkar motion och fysisk träning är Gerdahallen, ett välutrustat träningscenter med trevlig personal, ett populärt alternativ som är beläget endast ett hundratal meter från BMC och universitetssjukhuset.

Universitetssjukhuset i Lund är drygt 12 våningar högt. Det är dessutom högt beläget till att börja med. Detta innebär att man på klara dagar utan problem kan se Barsebäcks kärnkraftverk, Turning Torso, Öresundsbron och hela vägen till Köpenhamn.

En vanlig fråga bland nya läkarstudenter är vilken byggnad som når högst - astronomitornet bredvid BMC eller sjukhuset? Svaret är att sjukhuset når lite högre; står man högst upp i astronomitornet så är sjukhusets helikopterplatta i ögonhöjd och om man står på sjukhusets helikopterplatta så ser man över kupolen på astronomitornet.

Marken under sjukhusområdet i Lund döljer ett omfattande underjordiskt tunnelsystem. Under de prekliniska terminerna hör man enstaka rykten om det men väl framme i de kliniska terminerna får man uppleva exakt hur omfattande det är - och hur praktiskt det är under vintertid.

I Skåne är det patriotiskt att använda upptäckarnamnet foramen winslowi om den anatomiska strukturen foramen omentale. Strukturen upptäcktes av Jacob Benignus Winsløw och han fick i sin tur sitt namn från faderns födelseort, Vinslöv.

Uppsala Universitet

“Gratiae veritas naturae”

Lärosätet grundades år 1477 genom en bulla från påve Sixtus IV och är därmed det äldsta universitetet i hela norden (det händer dock ibland att universitetet i Greifswald räknas som Sveriges äldsta, fastän det grundades två sekler innan området var svenskt).

När Sverige nåddes av reformationen i början av 1500-talet, och Gustav Vasa förstatligade kyrkan, medförde det att verksamheten upphörde. Den återupptogs först år 1595. Den 22 november år 1613 tillsattes den första professuren i praktisk medicin.

Idag rankas Uppsala Universitet som ett av världens 100 främsta universitet.

Utbildningen

Undervisningen på läkarprogrammet använder sig av PBL-pedagogik.

Studiesocialt

Uppsala är en av Sveriges två klassiska studentstäder med anrika traditioner, klassisk studentkultur och beryktat nationsliv. Universitetet kan sägas hysa en tradition av vänskaplig rivalitet gentemot Lunds Universitet.

Universitetskapprodden, även kallad Uppsala-Lunderegattan, är en årlig tävling i kapprodd mellan Uppsala Universitet och Lunds Universitet. Inspirationen till denna tävling kommer ursprungligen från en annan, aningen större roddtävling.

Det är närmast obligatoriskt att kunna sången O gamla klang och jubeltid där man som läkarstudent ska höja rösten extra mycket vid frasen "en lappar ihop dess trasiga fodral".

Medicinska Föreningen (MF) i Uppsala omfattar flera olika föreningar, till exempel Medicinska studierådet (MSR) som utför utbildningsbevakning, Medicinska Idrottsföreningen (MIFU) som sysslar med idrott, Sympaticus som anordnar baler, sittningar och pubkvällar samt Glansbandet som utför spelningar vid sittningar och andra tillställningar.

Kandidatkalendern är ett årligen återkommande evenemang där (ofta manliga) läkarkandidater klär av sig för välgörenhet; år 2012 donerades närmare 14.000 kronor till Läkare Utan Gränser.

Övrigt

För den som gillar storstadslivet ligger Stockholm inom pendlingsavstånd.

Göteborgs Universitet

“Tradita innovare, innovata tradere”

Historik

År 1891 grundades Göteborgs Högskola.
År 1949 grundades den medicinska högskolan.
År 1954 gick de samman och fick universitetsstatus.

Utbildningen

Utbildningen vid Göteborgs Universitets läkarprogram är ämnesbaserad och har professionell utveckling integrerad genom hela utbildningen.

Till skillnad från övriga läkarprogram i Sverige har Göteborgs Universitet inte infört PBL som övergripande pedagogisk modell, någonting som gör Göteborgs Universitets läkarprogram populärt bland de blivande läkarstudenter som inte är lockade av den pedagogiken.

Forskningsmöjligheter

Sahlgrenska Akademin främjar sommarforskning genom att utlysa stipendier på (i skrivande stund) 3.000 kronor per vecka.

Läkarstudenterna uppmuntras även att påbörja sitt examensarbete tidigare under studierna (formellt sett är examensarbetet placerat under termin 10).

Inom amanuensprogrammet utlyses tio tjänster som amanuens varje år. Amanuenstjänsterna löper över tre år och utgörs av en anställning på 10 % under 10 månader och 100 % anställning under 2 månader (för forskning och undervisning).

Studiesocialt

Sahlgrenska Akademins Studentkår (SAKS) står inte bara för den utbildningsbevakning som studentkårer skall utföra utan även för viktiga inslag i det studiesociala livet för medicinare i Göteborg. SAKS är delägare av gymmet Fysiken och ensam ägare av Villa Medici. På villan anordnas bland annat sittningar, studentpub och filmkvällar och det finns även tillgång till bastu, biljard och pluggutrymme. Inom SAKS finns även andra organiserade aktiviteter, till exempel musikaler och fotoutskott, och medlemmar är välkomna att ge förslag på fler.

Kandidaterna är en lokal sammanslutning av läkarstudenter. På deras hemsida kan medlemmar bland annat finna hjälpsamma äldrekursare, anteckningar och annonser om begagnad kurslitteratur.

Linköpings Universitet

År 1970 grundades Linköpings Högskola.
År 1975 erhölls universitetsstatus.
År 1986 grundades Hälsouniversitetet, universitetets medicinska fakultet.

Utbildningen

Linköpings läkarprogram var först i Sverige med PBL-pedagogik och utbildningen präglas av det i stor utsträckning.

Därutöver finns det ingen fastslagen kurslitteratur och utbildningen har som upplägg att man lär sig "ett organ i taget utifrån alla ämnesområden", snarare än "alla organ utifrån ett ämnesområde i taget".

Regionalisering

Linköpings läkarprogram regionaliseras.

Regionaliseringen kommer att innebära att från och med termin 7, när studenterna ska påbörja sina kliniska studier, delas läkarprogrammet upp i fyra klasser.

Den största klassen stannar i Linköping medan de tre mindre klasserna fortsätter sina studier i Norrköping, Jönköping och Kalmar.

Forskningsmöjligheter

Landstinget i Östergötland brukar utlysa sommarforskningsstipendier för läkarstudenter vid Linköpings Universitet. För att kunna ansöka sommaren 2009 krävdes det att studenten hade genomfört och fått godkänt på fördjupningsarbetet på termin 6. I första hand gavs stipendierna till studenter som inte redan var forskarstuderande eller disputerade. Stipendierna kunde omfatta upp till åtta veckors studier och gav 3.000 kronor per vecka. Sekreteraren vid Forsknings- och forskarutbildningsnämnden har mer information.

Studiesocialt

Linköping har en uttalad studentprägel på grund av studenternas stora andel av befolkningen, något som märks bland annat genom de beryktade "grillångorna över Ryd om våren".

Det finns många kristna läkarstudenter i Linköping men istället för att bilda en egen förening under KLM har de valt att ingå i studentföreningen Fisherman's Friend som anordnar regelbundna månadsträffar, serverar kaffe på studentfester och medverkar i nollningen av nya studenter.

Umeå Universitet

År 1956 fick Umeå en odontologisk klinik.
År 1957 tilldelades Umeå en läkarutbildning.
År 1958 togs den medicinska högskolan i drift.
År 1965 invigdes Umeå Universitetet.

Utbildningen

Umeå Universitets läkarprogram använder sig av PBL-pedagogik.

Regionalisering

Från och med mitten av termin 5, när studenterna ska påbörja sina kliniska studier, delas läkarprogrammet upp i fyra klasser. Den största klassen stannar i Umeå medan de tre mindre klasserna fortsätter sina studier i Sundsvall, Östersund och Sunderbyn (Luleå).

Forskningsmöjligheter

Forskarutbildningsnämnden utlyser varje år cirka 50 sommarstipendier som institutionerna kan ansöka om. Institutionerna kan även inrätta egna sommarstipendier som de själva finansierar.

Studenter som vill sommarforska kontaktar själva de institutioner som intresserar dem för att höra om det finns möjlighet till sommarstipendium. Sommarstipendierna brukar omfatta 1-2 månader och ger (i skrivande stund) 8.000 kronor per månad.

Forskaraspirantprogrammet är öppet för ansökningar från studenter under de tidigare terminerna på läkarprogrammet.

Studiesocialt

Umeås läkarstudenter anses vara de som mest aktivt utövar musik, kultur, friluftsliv och idrott och de har vunnit flest segrar i Sveriges årliga medicinar-SM. Ett stort gym finns på kort avstånd från universitetets campus.

I likhet med Linköping har Umeå en märkbar studentprägel tack vare studenternas stora andel av befolkningen, något som bland annat märks genom den årliga "brännbollsyran" i slutet av vårterminen och det ökända festandet på Fysikgränd i anslutning därtill.

Mera vardagligt kännetecknas Umeås ungdomskultur också av vegetarianism och ett stort antal vänsterpolitiskt aktiva studenter.

Övrigt

Tack vare det korta avståndet till polcirkeln har Umeå ljusa somrar och mörka vintrar. Under januari och februari kryper temperaturen ofta ned mot -20 °C men å andra sidan finns det goda chanser för att snön ligger kvar hela vintern och att man får uppleva norrsken.

Umeå är även den svenska stad med läkarprogram som har störst närvaro av samisk kultur (inte mycket men tillräckligt för att stifta bekantskap med den).

Örebro Universitet

“Dulce est sapere”

Örebro Universitets historiska årtal (enligt Örebro Universitet)

Örebro Universitets historia (enligt Örebro Universitet)

Örebro Universitets historia (enligt Wikipedia)

Nu startar landets sjunde läkarutbildning

Utbildningen