Antagning till läkarprogram

På den här sidan hittar du allt du behöver veta om antagningen till de svenska läkarprogrammen.

På sidan Gamla antagningskvoter för läkarprogram finns motsvarande information för gamla antagningskvoter som inte längre används.

(OBS! Informationen på denna sida gäller inte vid uppdragsutbildning; där bestämmer beställaren vem som ska gå utbildningen.)

Källor till antagningsstatistik

Urval 1 och 2: Universitets- och Högskolerådet (även beställningar)
Reservintaget: kontakt med de respektive lärosätena
Lokala urval: kontakt med de respektive lärosätena

Behörighet till läkarprogrammet

För att kunna ansöka till de svenska läkarprogrammen måste man uppfylla både den grundläggande behörigheten till högre studier och den särskilda behörigheten till läkarprogrammen. Information om den grundläggande behörigheten (och annat) finns på antagning.se.

Den särskilda behörigheten för läkarprogrammet kräver att man har betyget "Godkänd" eller bättre i nedanstående kurser, alternativt att man kan visa upp intyg på att man besitter kunskaper som motsvarar dem:

De lägre kurserna inom dessa ämnen behövs inte för att uppfylla den särskilda behörigheten.

Intyg utan betyg räknas inte för behörigheten. Sådana kan fås genom att för egna pengar köpa kurser från privata gymnasiala vuxenutbildningar (kurser från dessa som köpts av komvux räknas dock). För att få ut ett betyg kan du då vända dig till din kommun och ansöka om prövning.

Allvarlig brottslighet utgör inte ett hinder för att bli antagen men kan försvåra eller förhindra legitimationsprocessen efter läkarexamen.

Basår

Naturvetenskapliga basår kan användas för att uppfylla den särskilda behörigheten. Typen av basår avgör ifall ditt gymnasiala betygsgenomsnitt påverkas. Det finns tre typer av basår:

Matematik 5 kan påverka betyget efter Matematik 4 via basår.

Ansökan och antagning

Ansökningar skickas till Universitets- och Högskolerådet (UHR) via sajten antagning.se. Observera att du inte behöver uppfylla behörighetskraven när du skickar in din ansökan, det räcker med att du gör det någon gång före det sista kompletteringsdatumet (infaller mellan det sista ansökningsdatumet och det första urvalet).

När du ansöker till läkarprogram via UHR så ansöker du automatiskt via samtliga nationella antagningskvoter som finns representerade och som du har behörighet till (gymnasiebetyg, folkhögskolebetyg och högskoleprov).

Ifall du vill försöka bli antagen via en lokal kvot så måste du dessutom, utöver att ansöka till läkarprogrammet via UHR, även skicka in en speciell ansökan till det aktuella lärosätet.

Rangordning

Efter det sista ansökningsdatumet kan du inte längre byta placeringar i din rangordningslista, bara radera alternativ, så tänk noga igenom din rangordning av lärosätena innan du skickar in din ansökan.

Din rangordning av olika lärosäten påverkar INTE den placering du får hos dem. Den ENDA effekt som rangordningen har är att antagning till ett lärosäte i urval 1 eller urval 2 automatiskt stryker dig från lägre rangordnade alternativ. Det enda som du behöver ta hänsyn till när du rangordnar dina alternativ är i vilken ordning du föredrar dem.

Urvalsprocessen

Efter det sista kompletteringsdatumet sker antagningen i tre steg: urval 1, urval 2 och reservintaget.

OBS! Du kan INTE byta antagningsplats med andra ansökande. Denna regel finns till för att förhindra missbruk av antagningssystemet och är inte förhandlingsbar. Efter att du har läst minst en termin vid ett lärosäte är det dock möjligt att byta till ett annat lärosäte, åtminstone i teorin.

Urval 1

Urval 1 är den första och preliminära antagningsrundan. För att behålla de placeringar som man får i urval 1 måste man aktivt anmäla att man gör det.

Urval 2

Urval 2 är den andra och definitiva antagningsrundan. Om ingenting annat meddelas så krävs det inte någon aktiv anmälan för att behålla de placeringar som man får i urval 2. Man måste dock fortfarande närvara vid uppropet eller meddela förhinder för närvaro.

OBS! Ifall man ändrar sig och inte vill behålla en antagningsplats som man har i urval 2 så skall man anmäla det till lärosätet. Ju tidigare det görs, desto tidigare kan lärosätet erbjuda platsen till en reserv - och ju tidigare denne får glädjebeskedet, desto enklare blir det för denne att hinna ordna med resa, flytt och boende.

Reservintaget

Reservintaget används för att fylla ut platser som blivit vakanta, till exempel på grund av att antagna avsäger sig sina platser eller beviljas uppskjuten studiestart. Reservintaget kan ibland börja redan före terminsstarten och pågår ofta ett par veckor in i terminen.

Uppskjuten studiestart

Ifall det skulle hända någonting som innebär att man inte kan påbörja sin utbildning vid det tänkta tillfället så är det möjligt att ansöka hos lärosätet om uppskjuten studiestart, det vill säga att man får påbörja sina studier vid ett senare tillfälle utan att man behöver lyckas bli antagen ännu en gång. Exempel på vanliga skäl för beviljad uppskjuten studiestart är graviditet eller sjukdom.

Ansökande och antagna

Detta stycke innehåller statistik över olika antal - antal ansökande, antal behöriga, antal antagna samt även antal 19-åringar. Syftet med detta är att redogöra för de kvantiteter som avgör hur svår konkurrensen om platserna är vid antagningen till de svenska läkarutbildningarna.

Antal ansökande

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du läsa av antalet ansökande i första hand samt de totala antalen ansökningar respektive antalen behöriga ansökningar (vid urval 1) till läkarprogram i Sverige. Tänk på att det totala antalet ansökningar, respektive antalet behöriga ansökningar, visar antal ANSÖKNINGAR och att en person kan göra flera sådana. För antalet ANSÖKANDE INDIVIDER är antalet förstahandsansökningar ett bättre mått, med reservation för att det inte inkluderar dem som har någonting annat än ett läkarprogram som sitt förstahandsval.

OBS!
Vårterminerna 2001 och 2002 skedde all antagning till Göteborgs Universitets läkarprogram genom lokala urval. Därutöver antogs även några studenter till höstterminerna via de lokala urvalen. Summorna för antalet ansökande via UHR blir därför något lägre än vad de annars hade varit.

Antal antagna per lärosäte

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa antalet nyantagna läkarstudenter enligt urval 1 respektive urval 2 samt hur många nybörjare som blev antagna i slutändan.

Antalet nybörjare inkluderar inte personer som tidigare har studerat vid något läkarprogram inom Sverige, inte ens om de börjar om från termin 1. Läkarstudenter som byter från utlandet till Sverige kan däremot räknas som "nybörjare", även om de börjar på en högre termin.

(OBS! Vårterminerna 1998-2002 gjordes antagning till Göteborgs Universitets läkarprogram genom lokala urval. Därutöver antogs även några studenter till höstterminerna via de lokala urvalen.)

Antal antagna och behöriga per kvot

Hur många platser som finns tillgängliga per kvot beror i första hand på lärosätenas egna preferenser. Minst en tredjedel ska gå till betygskvoterna, minst en tredjedel ska gå till högskoleprovskvoten och högst en tredjedel får gå till lokala urvalskvoter.

Betygskvoternas platser fördelas mellan dem i en flerstegsprocess, baserat på deras proportionella antal behöriga ansökande.

  1. Betygsplatserna fördelas mellan kvoterna för gymnasiebetyg (BIEX, BI, BII) respektive folkhögskoleomdömen (BF).
  2. Gymnasiebetygens platser fördelas mellan kvoterna för kompletterade (BII) respektive icke kompletterade (BIEX, BI) gymnasiebetyg.
  3. En tredjedel av BII-kvotens platser flyttas över till de icke kompletterade gymnasiebetygen.
  4. De icke kompletterade gymnasiebetygens platser fördelas mellan gamla (BI) och nya (BIEX) gymnasiebetyg.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2 för de olika antagningskvoterna. Före HT06 klumpades DA och lokala urval ihop som Övriga ansökande.

Gymnasiekullar kontra nyantagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du jämföra utvecklingen av antalet 19-åringar (indikerar storleken på gymnasiekullarna) med antalet nya läkarstudenter på läkarprogrammet. Detta ger dig en vink om hur konkurrensen om platserna på läkarprogrammet sannolikt kommer att utvecklas i framtiden. Observera att årskullarnas kurva anger 100-tal, vilket innebär att när båda kurvorna har samma höjd så motsvarar antalet nya läkarstudenter 1 % av årskullens förmodade storlek under det aktuella året.

Så tolkar du antagningsstatistiken

Varav andel antagna

Detta syftar på hur många som antogs av dem som hade den lägsta poäng som krävdes för antagning.

Denna beräkning baseras på antalet reserver med gränspoängen efter urval 1, snarare än antalet ansökande med gränspoängen inför urval 1, eftersom det ger den verkliga chansen för antagning - det vore ju inte rimligt att de som blev antagna till ett annat, högre rangordnat alternativ skulle anses ingå i konkurrensen om platserna.

Totalt reservnummer från urval 1

Detta anger vilket reservnummer som den sist reservintagne fick vid urval 1.

Det motsvarar summan av sista reservnumret i urval 2, sista reservnumret i reservintaget samt (ifall numret skiljer sig från summan av föregående) antalet reserver som försvann mellan urval 1 och urval 2 och hade bättre placeringar än den sist reservintagne.

Färgkoder i statistiktabellerna:

ytterligare information visas om du för muspekaren över rutan (eller trycker på den, om du använder smartphone)
säker information saknas
inte aktuellt just denna antagning (ingen antagen, ingen HP-urskiljning, ingen reservantagning)
kvoten fanns inte

Gymnasiebetyg

Antagningskvoterna BIEX, BI och BII (den sista kallades tidigare BG) omfattar svenska och konverterade utländska gymnasiala betyg.

Vilken kvot hamnar man i - BIEX, BI eller BII?

För att få tillgång till BI måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet redan i ditt slutbetyg.

För att få tillgång till BIEX måste ditt slutbetyg dessutom bestå av betyg satta enligt Gy 2011-skalan. Observera att sådana betyg även ger tillgång till BI.

För att få tillgång till BII måste du ha gjort kompletteringar efter ditt slutbetygs utfärdande.

Observera att det ena inte utesluter det andra; du kan konkurrera i alla kvoter som du kvalificerar dig till.

Vilka kurser räknas med i betyget?

Det normala är att alla kurser i slutbetyget räknas med i betygsgenomsnittet. För tillräckligt gamla betyg kan dock Idrott och hälsa utelämnas från betygsgenomsnittet ifall det annars skulle sänkas.

Utökade programs utökningskurser kan ingå i eller utelämnas från betygsgenomsnittet beroende på när slutbetyget utfärdades och beroende på ifall utökningskurserna ingår i slutbetyget eller redovisas på ett samlat betygsdokument. Meritpoängsgivande utökningskurser räknas med i betygsgenomsnittet, med undantag för äldre betyg där meritpoäng kan fås från utökningskurser utan att de räknas med i genomsnittet.

Behörighetsgivande kurser räknas alltid med i betygsgenomsnittet, även om de sänker det. Kompletteringar med lägre kurser inom samma ämnen som behörighetskurserna sänker inte ditt genomsnitt.

Om du har läst in Matematik 4 via basår så påverkar Matematik 5 ditt betygsgenomsnitt eftersom behörigheten baseras på gymnasiekurser i första hand. Om du har lättare för Matematik 4 så kan du dock försöka ordna ett komvuxbetyg i den kursen, för att på så sätt få den kursen att räknas som behörighetsgivande istället för Matematik 5.

Hur fungerar meritpoäng?

Utöver betygsgenomsnittet är det även möjligt att få upp till 2,5 extra meritpoäng beroende på vilka kurser som man har läst och fått åtminstone godkänt betyg i.

Meritpoäng ges inte för basår vid folkhögskola eller universitet.

Gymnasiebetyg från 2011 års nya gymnasium:

Tidigare gymnasiebetyg (från och med år 1997):

Äldre gymnasiebetyg:

Vad innebär HP-urskiljning?

När antalet ansökande med en viss betygspoäng är större än antalet återstående platser så kan lärosätena välja att rangordna dem inbördes utifrån deras resultat på högskoleprovet istället för att genast ta till lottning.

Dessa lärosäten har antagning med HP-urskiljning inom kvoterna BIEX, BI och BII:

Detta lärosäte har antagning utan HP-urskiljning inom kvoterna BIEX, BI och BII:

Gymnasiebetyg utan kompletteringar

För att få tillgång till kvoten för gymnasiebetyg utan kompletteringar måste du uppfylla både den grundläggande och den särskilda behörigheten utan kompletteringar.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Gymnasiebetyg (Gy 2011) utan kompletteringar

För att få tillgång till kvoten för gymnasiebetyg satta enligt Gy 2011-skalan och utan kompletteringar måste du uppfylla både den grundläggande och den särskilda behörigheten utan kompletteringar. Ditt slutbetyg måste dessutom bestå av betyg satta enligt Gy 2011-skalan.

BIEX-kvoten finns från och med hösten 2014 till och med våren 2017.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Gymnasiebetyg med kompletteringar

För att få tillgång till kvoten för gymnasiebetyg med kompletteringar krävs det att man har kompletterat sitt slutbetyg för att uppfylla behörighetskraven eller för att förbättra sin ansökningspoäng; se stycket Gymnasiebetyg för närmare detaljer.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Folkhögskoleomdöme

Kvoten BF är tillgänglig för dem som erhållit ett samlat studieomdöme från en folkhögskola. HP-urskiljning används av lärosätena på samma sätt som i de gymnasiala betygskvoterna.

Från och med hösten år 2014 anges BF-värdet med en decimal.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Kuriosa

Under två år, från höstterminen år 2010 till vårterminen år 2012, kallades kvoten för "BIV" ("betygsgrupp 4"). I samband med att kvoten BIII (utländska gymnasiebetyg) upphörde så återgick BIV till att återigen heta BF.

Högskoleprovet

Kvoten HP är tillgänglig för dem som har skrivit högskoleprovet någon gång under de senaste 5 åren.

Efter hösten år 2012 anges HP-poäng med två decimaler.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Lokala urvalsmetoder

Vid sidan av de nationella kvoterna har lokala lärosäten även möjlighet att tillsätta upp till 33 % av platserna genom egna, lokala urvalsmetoder. Denna möjlighet används av flera läkarprogram i Sverige.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2. Före HT06 klumpades de lokala urvalen och DA ihop som Övriga ansökande.

PIL vid Karolinska Institutet

Prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) erbjuder blivande läkarstudenter en alternativ väg till antagning. PIL sker i tre steg: preliminärt urval, provbaserat urval och intervjubaserat urval. Varje delurval låter endast ett begränsat antal ansökande gå vidare till nästa steg. Inför vårterminen 2014 ansökte 627 personer; av dessa kallades 441 till att skriva provet, varav vilka 166 kallades till intervjuer, varav vilka 69 antogs i urval 1.

Observera att deadline för anmälan ligger tidigare än UHR:s deadline för ansökningar!

Preliminärt urval

För att bli kallad till PIL måste man skicka in en särskild ansökan. De med tillräckligt bra HP-resultat får en kallelse. Lottning avgör vilka som blir kallade utav dem som har den lägsta poäng som krävs ifall deras antal överstiger antalet kallelser som återstår att skicka ut. Ifall kallelserna nästan räcker till alla utav dessa så görs dock ett undantag även för de återstående, se till exempel vårterminen 2010.

Man kan inte komplettera sin ansökan med resultat från högskoleprov som man skriver efter ansökningens deadline (endast tidigare HP-resultat kan användas).

(Tidigare kunde man även få inbjudan till PIL ifall man i urval 2 inför den senaste antagningen fick reservplats #200 eller bättre i BG-kvoten, alternativt #5 eller bättre i BF-kvoten.)

Provbaserat urval

Det provbaserade urvalet sker genom ett begåvningstest där man i varje uppgift skall lista ut vilket svar som är korrekt. Det krävs inga särskilda förkunskaper men man bör vara bekant med matematik, huvudräkning, talserier, logik, problemlösning och visuell igenkänning av mönster.

I samband med provet ska man även skriva en levnadsbeskrivning. Man får inte ta med sig några anteckningar men man får tillgång till kladdpapper att skriva på. Levnadsbeskrivningen går ut på att man ska berätta om sig själv, om sitt liv och om varför man vill bli läkare. Levnadsbeskrivningen får vara upp till tre A4-sidor lång och ska skrivas på 60 minuter.

Det är möjligt att få förlängd skrivningstid ifall man (till exempel) har dyslexi. Mer information om detta kommer med kallelsen.

Ifall det finns fler ansökande med samma provpoäng än vad det finns intervjutillfällen att fördela så används lottning för att avgöra vilka som går vidare till intervjuerna och vilka som inte gör det.

Intervjubaserat urval

Det intervjubaserade urvalet bygger på två intervjuer där levnadsbeskrivningen används som utgångspunkt. Den högsta intervjupoäng som går att uppnå är 70. Poängen man får i intervjuerna är den poäng som slutligen används i urvalsprocessen.

Ifall man vid ett försök inte får tillräckligt hög intervjupoäng för att bli antagen så kan man ansöka och försöka igen vid senare PIL-tillfälle. Den intervjupoäng som man får vid ett tillfälle gäller enbart för just det tillfället. Vid ett eventuellt nytt tillfälle så får man två nya intervjuare och poängsättningen påverkas inte av tidigare poängsättningar.

Antagningen

Ifall flera kandidater har fått samma intervjupoäng så avgörs deras inbördes rangordning genom lottning.

Från och med våren 2015 används inte överintag i PIL-kvoten.

Betyg + högskoleprov vid Umeå Universitet

Kvoten AU1 (AU3 till och med HT13) används för ett alternativt urval vid Umeå Universitet. Ansökningspoängen beräknas som summan av det gymnasiala betygsgenomsnittet plus ansökarens aktuella högskoleprovspoäng multiplicerad med 10. Meritpoäng räknas och därmed är högsta möjliga ansökningspoäng 42,5. Kompletterade betyg räknas också.

Vid de tre sista antagningstillfällena för Umeås intervjubaserade urval användes samma beräkning av ansökningspoängen. I tabellen nedanför inkluderas därför antagningsresultat från dessa tre tillfällen, bestående av den sist antagnes totalpoäng minus 2 (den typiska intervjupoängen) multiplicerat med 10.

Efter avlagd doktorsexamen

Biomedicin för disputerade är en kurs vid Göteborgs Universitet som är tillgänglig för dem som har avlagt doktorsexamen i medicin och förvärvat kunskaper motsvarande läkarprogrammets cellbiologi. Efter att ha läst kursen hoppar man in i slutet av tredje terminen vid läkarprogrammet.

Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Kursen har även en DA-kvot men för enkelhetens skull redovisas den inte här. För närmare detaljer om den, se UHR:s statistikfunktion.

Kvoten DLÄK vid Lunds Universitet är ett alternativt urval för dem som har avlagt doktorsexamen.

Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Kvoten AU2 (AU1 till och med HT13) vid Umeå Universitet är ett alternativt urval för dem som har avlagt doktorsexamen.

För att deltaga i urvalet måste man skicka in motsvarande ansökningsblankett till medicinska fakultetens kansli vid Umeå Universitet.

Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Efter arbetslivserfarenhet

Kvoten HPSU vid Linköpings Universitet är ett alternativt urval baserat på relevant arbetslivserfarenhet.

Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet. Den som har tillräckligt mycket av relevant arbetslivserfarenhet efter gymnasieexamen får därutöver +1,0 poäng.

Kvoten AU3 (AU2 till och med HT13) vid Umeå Universitet är ett alternativt urval för högutbildad vårdpersonal med arbetslivserfarenhet.

För att kunna ansöka via denna kvot måste du (enligt 2011 års regler) vara legitimerad som sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, psykolog eller psykoterapeut, alternativt ha tagit examen som socionom, samt kunna visa intyg på minst 5 års arbetslivserfarenhet inom det yrket.

För att deltaga i urvalet måste man skicka in motsvarande ansökningsblankett till medicinska fakultetens kansli vid Umeå Universitet.

Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Särskilda skäl och direkt antagning

Kvoten DA används för antagning av ansökande som tidigare har beviljats uppskjuten studiestart, respektive för ansökande som efter individuell prövning har beviljats antagning med förtur på grund av särskilda skäl.

Särskilda skäl för antagning kan vara till exempel medicinska eller sociala omständigheter som gravt påverkat gymnasiestudierna. Det kan även röra sig om en ovanlig och värdefull fördel. Generella regler saknas och bedömningar görs från fall till fall.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2. Före HT06 klumpades DA och de lokala urvalen ihop som Övriga ansökande.